Інструкція для посади "Учений секретар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Учений секретар" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Для магістра та за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи, стаж бібліотечної роботи для спеціаліста не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи;
      - теорію і практику бібліотекознавства та бібліографії;
      - досвід вітчизняної та світової науки в галузі бібліотекознавства, бібліотекографії та інформації;
      - основи діловодства;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Учений секретар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Учений секретар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Учений секретар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Учений секретар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує роботу Ученої Ради, контролює виконання її рішень, а також наказів директора.

2.2. Готує пропозиції щодо планів наукових досліджень і розробок в галузі бібліотекознавства, бібліографії та історії книги.

2.3. Контролює своєчасне і якісне виконання затверджених планів.

2.4. Здійснює підготовку зведених планів і звітів щодо діяльності бібліотеки.

2.5. Організує діловодство.

2.6. Бере участь в організації загальнобібліотечних заходів (наукових нарад, конференцій, семінарів).

2.7. За дорученням директора розробляє нормативні документи, що регламентують роботу бібліотеки.

2.8. Співпрацює з відділами бібліотеки у питаннях щодо розробки програм наукової діяльності, прогнозування розвитку бібліотеки, розробки наукових рекомендацій і впровадження їх у практику.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Учений секретар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Учений секретар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Учений секретар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Учений секретар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Учений секретар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Учений секретар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Учений секретар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Учений секретар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Учений секретар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Учений секретар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Учений секретар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Учений секретар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Учений секретар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Учений секретар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Учений секретар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Учений секретар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.