Інструкція для посади "Питлівник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Питлівник" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - систему організації та ведення технологічного процесу на борошномельних підприємствах;
      - технологічні схеми розмелювання зерна, підготовки його до помелу, руху готової продукції, висівок та відходів;
      - основне технологічне устаткування на підприємстві та принципи його роботи;
      - типові технологічні процеси та режими виробництва;
      - стандарти, технічні умови та інші нормативні й керівні матеріали з проектування, розроблення та оформлення технологічної документації;
      - методи проведення патентних досліджень;
      - основні вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів і розміщення устаткування;
      - основи економіки, організації праці і виробництва;
      - основи трудового законодавства про працю;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Питлівник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Питлівник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Питлівник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Питлівник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в організації та забезпеченні виконання завдань з виробництва борошна та манної крупи.

2.2. Здійснює контроль за додержанням режиму ведення технологічного процесу підготовки, розмелювання зерна; правильною експлуатацією технологічного устаткування; раціональним використанням зерна згідно з розрахунковими нормами, виробництвом продукції встановленої якості.

2.3. Бере участь у складанні пропорції складових зернової суміші на тривалий термін роботи з метою забезпечення ведення технологічних режимів на однорідній помольній партії зерна; проведенні декадних та місячних зачищень.

2.4. Складає відомості про перероблену кількість зерна і одержану продукцію, висівки, відходи та подає їх у бухгалтерію борошномельного підприємства.

2.5. Підготовляє й опрацьовує баланс за етапами або всім технологічним циклом.

2.6. Робить записи про недоліки в роботі устаткування.

2.7. Вимагає додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

2.8. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування.

2.9. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих норм виробітку, розраховує нормативи матеріальних витрат, економічну ефективність технологічних процесів.

2.10. Розробляє технологічні нормативи, карти технічного рівня і якості продукції, іншу технологічну документацію, вносить зміни в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва.

2.11. Вивчає нові технологічні процеси виробництва борошна та сприяє їх упровадженню на підприємстві.

2.12. Бере участь у складанні та виконанні організаційно-технічних заходів щодо освоєння виробничих потужностей, удосконалення технологій та режимів виробництва.

2.13. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах підприємства та правил експлуатації устаткування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Питлівник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Питлівник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Питлівник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Питлівник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Питлівник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Питлівник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Питлівник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Питлівник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Питлівник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Питлівник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Питлівник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Питлівник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Питлівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Питлівник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Питлівник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Питлівник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.