Інструкція для посади "Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу і галузі тваринництва;
      - будову та функції органів, систем органів організму сільськогосподарських тварин, їх біологічні особливості, основні закони успадкування господарсько-корисних ознак, походження, методи оцінки екстер'єру тварин, поживності кормів, принципи нормованої годівлі, параметри мікроклімату тваринницьких приміщень;
      - розведення та годівлю сільськогосподарських тварин, зоогігієну, основи ветеринарної медицини, досягнення науки і передовий досвід у галузі тваринництва;
      - технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
      - прогресивні енерго- та ресурсозберігаючі екологічно чисті технології виробництва тваринницької продукції;
      - будову та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів для оцінки якості продукції і параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень;
      - параметри контролю технологічних процесів переробки продукції тваринництва;
      - сучасні методи якісного аналізу продукції тваринництва;
      - державні стандарти на продукцію тваринництва;
      - сучасні методи економічного аналізу та прогнозування ефективності роботи сільськогосподарських підприємств, основи менеджменту та маркетингу у тваринництві;
      - основи інформатики, обчислювальної техніки та програмування;
      - правове регулювання підприємницької діяльності у тваринництві;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

1.4. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує підвищення ефективності та рентабельності виробництва тваринницької продукції у сільськогосподарських підприємствах різних форм власності.

2.2. Упроваджує енерго- та ресурсозберігаючі технології, сприяє зростанню продуктивності сільськогосподарських тварин методом сучасної селекції і біотехнології, створює біологічно та господарсько обґрунтовані умови експлуатації тварин: повноцінну годівлю, програмований рівень вирощування молодняку, сучасні технології, оптимальний мікроклімат.

2.3. Створює міцну кормову базу.

2.4. Розраховує потребу в кормах.

2.5. Розробляє збалансовані раціони, контролює режими і техніку годівлі тварин.

2.6. Організовує раціональне використання кормів і пасовищ.

2.7. Упроваджує на фермах прогресивні способи утримання, годівлі та догляду за поголів'ям тварин, сучасні методи матеріального стимулювання.

2.8. Розробляє та дотримується операційних карт технологічних процесів у тваринництві, контролює ведення зоотехнічного і племінного обліку.

2.9. Виконує заходи, передбачені планом селекційно-племінної роботи, проводить бонітування, відбір і добір тварин та їх відтворення.

2.10. Здійснює спрямоване вирощування молодняку.

2.11. Дотримується вимог щодо ведення племінного обліку класифікації за типом, генетичної експертизи походження тварин і оцінки їх за власною продуктивністю та якістю нащадків з використанням комп'ютерних програм.

2.12. Контролює дотримання ідентифікації і збереження сперми в умовах, які встановлено технологічними і ветеринарносанітарними вимогами.

2.13. Оцінює екстер'єр тварин порівняно з бажаним типом конкретної породи; забезпечує роботу лабораторій із визначення в продукції вмісту поживних речовин та її якості.

2.14. Бере участь у розробленні та впровадженні безвідходних технологій виробництва продукції тваринництва, обґрунтованих норм обслуговування.

2.15. Надає допомогу в технології ведення тваринництва особистих присадибних і фермерських господарств.

2.16. Ефективно застосовує чинні норми з оплати праці, веде документацію, організовує облік та складає звітність з технології тваринництва.

2.17. Відповідно до вимог держстандартів, використовуючи необхідні прилади, обладнання та методики, проводить розрахунок технологічних процесів виготовлення цільномолочної продукції, вершкового масла і сирів, а також оцінює їх якість; проводить оцінку вгодованості забійних тварин та одержаних від них туш; оцінює свіжість м'яса органолептичними і лабораторними методами з метою виготовлення м'ясної продукції високої якості.

2.18. Проводить розрахунок виходу основної продукції для переробки м'яса і виготовлення натуральних м'ясних продуктів; визначає втрати сировини та вихід готової продукції під час виготовлення ковбасних та м'ясних консервів.

2.19. Контролює додержання технологічних вимог під час переробки молока, м'яса та іншої продукції тваринництва, застосовує контрольно-вимірювальні прилади для оцінки якості продукції і параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень, розробляє заходи з профілактики хвороб і отруєнь сільськогосподарських тварин, запобігає їх падежу.

2.20. Контролює додержання працівниками виробничої і технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.