Інструкція для посади "Начальник відділу електрозв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу електрозв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження та накази органів управління;
      - методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються відділу електрозв'язку;
      - перспективи розвитку галузі та філіалу;
      - правила проектування, будівництва, експлуатації та ремонту технічних засобів;
      - організацію технічної експлуатації засобів електрозв'язку;
      - схеми організації зв'язку;
      - основні технічні характеристики, функціональні схеми технічних засобів, апаратури та іншого обладнання;
      - порядок приймання до експлуатації нових споруд електрозв'язку та споруд електрозв'язку після капітального ремонту;
      - досвід роботи передових вітчизняних та закордонних підприємств електрозв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу електрозв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу електрозв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу електрозв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу електрозв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує відповідно до існуючих правил та інструкцій технічну експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт засобів електрозв'язку (місцевого, міжміського, телеграфного, проводового мовлення).

2.2. Забезпечує надійну та якісну роботу засобів електрозв'язку та виконання встановлених планових завдань.

2.3. Здійснює контроль за правильною організацією експлуатації засобів електрозв'язку.

2.4. Бере участь у перевірках експлуатаційної діяльності підрозділів.

2.5. Бере участь у розробленні і реалізації планів розвитку та модернізації мереж електрозв'язку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв'язку України.

2.6. Бере участь у розробленні завдань з проектування нових мереж електрозв'язку та з розширення та реконструкції існуючих.

2.7. Очолює розроблення заходів, спрямованих на підвищення надійності роботи технічних засобів електрозв'язку, на поліпшення якості послуг електрозв'язку.

2.8. Розслідує причини аварій та тривалих пошкоджень засобів електрозв'язку, розробляє заходи із запобігання їм.

2.9. Організовує практичну допомогу підрозділам у проведенні складних робіт з технічного обслуговування та ремонту засобів електрозв'язку, в освоєнні нової апаратури та іншого обладнання електрозв'язку, в удосконаленні методів їх обслуговування.

2.10. Аналізує показники виробничої діяльності відділу та вносить пропозиції для їх поліпшення.

2.11. Забезпечує своєчасний та якісний розгляд скарг та заяв з питань роботи засобів електрозв'язку.

2.12. Організовує роботи з удосконалення технічної експлуатації засобів електрозв'язку та автоматизації виробничих процесів.

2.13. Забезпечує впровадження нової техніки та технології.

2.14. Вносить пропозиції щодо наукових досліджень, пов'язаних з практичною діяльністю філіалу.

2.15. Організовує роботу з проведення експлуатаційних випробувань обладнання нових зразків, готує висновки для їх застосування.

2.16. Бере участь у розробленні генеральних та перспективних схем розвитку засобів електрозв'язку.

2.17. Керує розробленням перспективних, річних та місячних планів технічної експлуатації засобів електрозв'язку та проводового мовлення.

2.18. Організовує розроблення планів капітального та поточного ремонту технічних засобів електрозв'язку та проводового мовлення, контролює виконання цих планів.

2.19. Бере участь в організації будівництва та реконструкції об'єктів електрозв'язку, у впровадженні їх в експлуатацію.

2.20. Здійснює технічну експертизу проектів і пропозицій підприємств щодо застосування їх на мережах електрозв'язку.

2.21. Бере участь у підготовці контрактів з підприємствами та організаціями.

2.22. Розглядає раціоналізаторські пропозиції та винаходи, які стосуються організації експлуатації технічних засобів електрозв'язку, вносить пропозиції і робить висновки.

2.23. Організовує та контролює облік технічних засобів.

2.24. Організовує облік показників якості роботи технічних засобів, забезпечує підрозділи необхідною технічною документацією, вимірювальними приладами, запасними частинами, експлуатаційними матеріалами, інструкціями, посібниками, довідковими матеріалами.

2.25. Бере участь у розробленні заходів з наукової організації праці.

2.26. Організовує і бере участь у проведенні технічного навчання.

2.27. Керує працівниками відділу, координує діяльність підрозділів з відповідних питань експлуатації засобів зв'язку.

2.28. Взаємодіє з іншими підрозділами філіалу.

2.29. Вносить пропозиції керівництву щодо призначення, звільнення та переміщення працівників відділу й встановлення посадових окладів, доплат і надбавок та накладання стягнень відповідно до чинного законодавства.

2.30. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.31. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу електрозв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу електрозв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу електрозв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу електрозв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу електрозв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу електрозв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу електрозв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу електрозв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу електрозв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу електрозв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу електрозв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу електрозв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу електрозв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу електрозв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.