Інструкція для посади "Начальник відділу маркетингу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу маркетингу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління;
      - методичні, нормативні та інші документи, які відносяться до його діяльності;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - перспективний план розвитку філіалу;
      - правила взаємодії місцевих мереж загального користування з місцевими телефонними мережами інших власників;
      - Правила користування місцевим телефонним зв'язком;
      - Правилакористування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком;
      - Правила користування телеграфним зв'язком;
      - Правила користування проводовим мовленням;
      - Статут підприємства, основи трудового законодавства;
      - Закон України "Про захист прав споживачів";
      - Закон України "Про звернення громадян";
      - Закон України "Про рекламу";
      - нормативні та законодавчі акти з регулювання обігу цінних паперів в Україні.

1.4. Начальник відділу маркетингу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу маркетингу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу маркетингу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу маркетингу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє виробничу стратегію і тактику, що задовольняє вимоги існуючого і перспективного ринку послуг електрозв'язку.

2.2. Забезпечує проведення маркетингових досліджень, аналізу та оцінки існуючого й прогнозованого попиту на традиційні та нові послуги електрозв'язку.

2.3. На основі досліджень вносить пропозиції щодо плану розвитку філіалу.

2.4. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення якості послуг електрозв'язку на основі вивчення вітчизняного та світового досвіду й впливу науково-технічного прогресу.

2.5. Вносить пропозиції щодо запровадження нових послуг електрозв'язку на базі нової техніки і технології.

2.6. Визначає необхідні виробничі можливості та джерела їх фінансування для забезпечення існуючого й прогнозованого попиту на послуги електрозв'язку.

2.7. Організовує рекламну діяльність і мережу реалізації послуг на основі встановлення комерційних зв'язків, широкої реклами з надання послуг і гарантій виробника щодо забезпечення їх якості та засобів захисту інтересів споживачів.

2.8. Організовує та оперативно поповнює інформаційний банк даних із питань маркетингової діяльності.

2.9. Готує інформацію про необхідні зміни технічних і якісних параметрів послуг електрозв'язку.

2.10. Організовує роботу із цінними паперами, координує і контролює роботу підрозділів щодо обігу цінних паперів.

2.11. Розробляє заходи, спрямовані на підтримку курсової вартості та інвестиційної привабливості цінних паперів філіалу.

2.12. Забезпечує організацію розрахунків за надані послуги за єдиною технологією.

2.13. Координує роботу з надання послуг та прийому оплати за надані послуги з операторами електрозв'язку різних форм власності.

2.14. Організовує проведення постійного аналізу обсягів наданих послуг та надходження коштів за надані послуги до підрозділів філіалу.

2.15. Здійснює постійний контроль за станом дебіторської заборгованості за надані послуги споживачам.

2.16. Розробляє пропозиції та впроваджує заходи щодо її зменшення.

2.17. Організовує і контролює претензійну роботу.

2.18. Здійснює контроль за укладанням договорів із споживачами на надання послуг.

2.19. Організовує вивчення пропозицій споживачів щодо якості надання послуг, розглядає заяви та скарги і розробляє заходи для усунення недоліків.

2.20. Здійснює постійний контроль за дотриманням чинного законодавства при розрахунках за надані послуги.

2.21. Провадить дослідження платоспроможності споживачів і на основі аналізу прогнозує обсяги послуг, які будуть надані різним категоріям споживачів.

2.22. Створює банк даних тарифів і видів послуг електрозв'язку, що надаються філіалом.

2.23. Контролює забезпечення підрозділів філіалу з обслуговування споживачів рекламними та інформаційними матеріалами.

2.24. Організовує довідково-інформаційне забезпечення споживачів.

2.25. Забезпечує взаємодію підрозділів філіалу.

2.26. Взаємодіє з операторами електрозв'язку різних форм власності щодо надання послуг електрозв'язку.

2.27. Контролює збір статистичних даних, відповідає за їх достовірність та забезпечує своєчасне передавання їх за призначенням.

2.28. Провадить навчання працівників підрозділів роботі із споживачами, надає їм методичну допомогу.

2.29. Забезпечує виконання відповідних правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів, що діють в галузі зв'язку.

2.30. Запобігає розголошенню та витоку інформації з обмеженим доступом у процесі роботи.

2.31. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.32. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу маркетингу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу маркетингу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу маркетингу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу маркетингу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу маркетингу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу маркетингу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу маркетингу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу маркетингу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу маркетингу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу маркетингу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу маркетингу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу маркетингу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу маркетингу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу маркетингу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу маркетингу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу маркетингу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.