Інструкція для посади "Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничої діяльності центру;
      - сучасні методи прикладного програмного забезпечення та операційні системи для побудови інформаційних мереж;
      - принципи будови інформаційних систем та аспекти їх застосування для рішення різних завдань у виробничій діяльності;
      - сучасний ступінь розвитку вітчизняних та зарубіжних інформаційних систем;
      - сучасні технологічні засоби оброблення та впровадження інформації;
      - перспективи розвитку та впровадження інформаційних систем у галузі зв'язку;
      - правила експлуатації та ремонту технічних засобів, обслуговуваних центром;
      - технічну документацію;
      - перспективи розвитку центру та філіалу;
      - Правила користування місцевим телефонним зв'язком;
      - Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком;
      - Правила користування телеграфним зв'язком;
      - Правила користування проводовим мовленням;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з упровадження комп'ютерних технологій з метою вдосконалення існуючих виробничих процесів у філіалі.

2.2. Організовує роботи з проведення автоматизації виробничих процесів і обслуговування обчислювальної техніки.

2.3. Забезпечує розвиток і експлуатацію інформаційних систем.

2.4. Організовує роботи з розроблення, упровадження та супроводження прикладного програмного забезпечення.

2.5. Організовує роботи з розвитку та експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення.

2.6. Забезпечує ремонт та модернізацію обчислювальної техніки і виконання робіт з метрологічного контролю та нагляду.

2.7. Забезпечує ремонт, калібрування, перевірку та метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки.

2.8. Організовує роботи з надання допомоги експлуатаційним підрозділам у вирішенні складних технічних питань, що виникають у процесі експлуатації мереж передачі даних.

2.9. Упроваджує провідні розробки вітчизняної та зарубіжної техніки зв'язку.

2.10. Забезпечує дотримання працівниками центру існуючих правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших документів, що діють у галузі зв'язку.

2.11. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану витрат.

2.12. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних, умовних та інших цінностей та облік основних засобів виробництва і капіталовкладень.

2.13. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності, несе відповідальність за наведені дані.

2.14. Забезпечує працівників центру необхідними технічними засобами й матеріалами для виконання виробничої діяльності.

2.15. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на зменшення експлуатаційних витрат і підвищення продуктивності праці.

2.16. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження.

2.17. Укладає від імені підприємства договори й угоди в межах наданих йому повноважень.

2.18. Упроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць.

2.19. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису.

2.20. Керує працівниками центру, координує діяльність підрозділів центру, надає допомогу у вирішенні складних технічних питань.

2.21. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці.

2.22. Упроваджує заходи щодо забезпечення вимог охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.