Інструкція для посади "Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничої діяльності центру;
      - теорію й практику маркетингу;
      - методи досліджень та аналізу у галузі маркетингу (виробнича, торгова, рекламна, цінова та інша діяльність);
      - методи прогнозування та моделювання попиту;
      - способи й методи рекламування продукції;
      - правила експлуатації та ремонту технічних засобів, обслуговуваних центром, технічну документацію;
      - Правила користування місцевим телефонним зв'язком;
      - Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком;
      - Правила користування телеграфним зв'язком;
      - Правила користування проводовим мовленням;
      - нормативні і законодавчі акти з обігу цінних паперів;
      - Правила взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - Закон України"Про захист прав споживачів";
      - Закон України "Про звернення громадян";
      - порядок укладання договорів.

1.4. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з надання споживачам усіх видів послуг електрозв'язку й виконання розрахунків із споживачами за надані послуги.

2.2. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану доходів і витрат.

2.3. Забезпечує виконання технологічних функцій у підрозділах центру із дотриманням єдиного технологічного процесу і встановленого рівня якості послуг.

2.4. Розробляє і впроваджує заходи з удосконалення існуючих виробничих процесів.

2.5. Забезпечує взаємодію із центром інформаційних технологій та технічного забезпечення й іншими центрами.

2.6. Забезпечує виконання планово-економічних показників і завдань центру, організацію проведення комплексного економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності центру.

2.7. Організовує вивчення попиту й пропозицій споживачів з надання послуг електрозв'язку.

2.8. Організовує роботу із цінними паперами, контролює і координує обіг цінних паперів.

2.9. Забезпечує постійний контроль за застосуванням тарифів на послуги електрозв'язку та своєчасним надходженням коштів.

2.10. Організовує і вдосконалює роботу для зниження рівня дебіторської заборгованості за надані послуги електрозв'язку.

2.11. Забезпечує проведення за дорученням підприємства рекламно-інформаційних заходів популяризації всіх видів послуг електрозв'язку.

2.12. Забезпечує надання оперативної інформації населенню про рівень тарифів на послуги електрозв'язку та порядок надання послуг.

2.13. Забезпечує дотримання працівниками центру існуючих правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших керівних документів, що є чинними в галузі зв'язку.

2.14. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних, умовних та інших цінностей та облік основних засобів виробництва і капіталовкладень.

2.15. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності, несе відповідальність за надані дані.

2.16. Організовує проведення ремонтів обладнання, будівель та придбання необхідних матеріалів для забезпечення виробничої діяльності центру в межах кошторису.

2.17. Розглядає скарги на незадовільну роботу засобів електрозв'язку або на надання послуг незадовільної якості та розробляє заходи, спрямовані на усунення причин виникнення скарг.

2.18. Створює працівникам належні умови для високопродуктивної праці, впроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць.

2.19. Видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження.

2.20. Укладає від імені підприємства договори та угоди в межах своїх повноважень.

2.21. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису.

2.22. Організовує атестацію робочих місць.

2.23. Керує працівниками центру, координує діяльність підрозділів центру і надає їм методичну допомогу.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.