Інструкція для посади "Начальник цеха электросвязи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник цеха электросвязи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління;
      - методичні, нормативні та інші документи, які стосуються діяльності цеху;
      - положення та інструкції з технічної експлуатації засобів електрозв'язку та проводового мовлення;
      - перспективи розвитку цеху та філіалу;
      - технічну документацію на апаратуру та обладнання, порядок приймання до експлуатації нового і після капітального ремонту обладнання електрозв'язку;
      - інструкції про порядок дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, чинні положення про оплату праці, основи трудового законодавства;
      - основи менеджменту й маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи;
      - Закон України"Про зв'язок";
      - Положення про філіал;
      - Статут про дисципліну працівників зв'язку;
      - Закон України "Про захист прав споживачів";
      - Закон України "Про звернення громадян";
      - Закон України "Про охорону праці".

1.4. Начальник цеха электросвязи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник цеха электросвязи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник цеха электросвязи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник цеха электросвязи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху.

2.2. Забезпечує виконання планово-економічних показників і завдань цеху.

2.3. Забезпечує безперебійну та якісну роботу апаратури, трактів, каналів, лінійних споруд електрозв'язку і проводового мовлення цеху відповідно до існуючих норм і правил.

2.4. Бере участь у розробленні планових завдань та відповідає за їх виконання.

2.5. Організовує роботу з підготовки пропозицій до планів перспективного і поточного розвитку мереж електрозв'язку і проводового мовлення.

2.6. Упроваджує спільно з іншими підрозділами нове обладнання.

2.7. Забезпечує виконання завдань оперативно-технічного управління відповідно до вимог системи оперативно-технічного управління (СОТУ).

2.8. Відповідає за складання технічних паспортів та за своєчасне внесення до них відповідних змін.

2.9. Контролює технічний стан засобів електрозв'язку та проводового мовлення, керуючись правилами технічної експлуатації.

2.10. Забезпечує виконання планів поточного та капітального ремонтів засобів електрозв'язку та проводового мовлення відповідно до вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, протипожежної безпеки.

2.11. Упроваджує необхідні заходи, спрямовані на запобігання аваріям та пошкодженням засобів електрозв'язку та проводового мовлення, у разі виникнення аварій та пошкоджень вживає заходів, спрямованих на їх усунення в контрольні строки.

2.12. Забезпечує готовність технічних засобів до роботи в особливих та надзвичайних умовах праці, вживає оперативних заходів в разі пошкодження засобів електрозв'язку та виникнення надзвичайних ситуацій.

2.13. Відповідає за організацію взаємодії з відомчими підприємствами електрозв'язку згідно із чинними документами.

2.14. Організовує проведення технічного нагляду за будівництвом об'єктів.

2.15. Здійснює своєчасне замовлення інструменту, матеріалів, комплектуючих, необхідних для виконання планових робіт.

2.16. Виконує роботи з удосконалення організації і технології виробничої діяльності цеху, впроваджує заходи, спрямовані на поліпшення якості праці, економії всіх видів ресурсів, збільшення ефективності використання обладнання.

2.17. Організовує облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху.

2.18. Вивчає і впроваджує передові методи технічної експлуатації засобів електрозв'язку.

2.19. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.20. Організовує технічне навчання персоналу цеху.

2.21. Забезпечує підвищення технічної кваліфікації персоналу та атестацію робочих місць.

2.22. Координує роботу підрозділів цеху та організовує взаємодію між підрозділами з технічної експлуатації і підрозділами з обслуговування споживачів і продажу послуг та з іншими підрозділами центру.

2.23. Забезпечує повне та якісне задоволення потреб споживачів у традиційних видах послуг електрозв'язку і у впровадженні нових послуг електрозв'язку на базі нової техніки та технології.

2.24. Забезпечує організацію технологічного процесу з надання послуг електрозв'язку.

2.25. Забезпечує контроль за зведенням або зміною тарифів на послуги електрозв'язку.

2.26. Забезпечує організацію і своєчасне проведення розрахунків за надані послуги електрозв'язку.

2.27. Організовує розроблення і впровадження заходів для своєчасного надходження коштів за надані послуги електрозв'язку.

2.28. Взаємодіє з операторами зв'язку різних форм власності у питаннях надання послуг електрозв'язку.

2.29. Організовує роботи з проведення економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності цеху.

2.30. Забезпечує розгляд скарг на незадовільну роботу засобів електрозв'язку та проводового мовлення, упроваджує заходи з метою усунення причин виникнення скарг.

2.31. Керує працівниками цеху.

2.32. Здійснює добір кадрів та їх раціональне використання.

2.33. Подає керівництву матеріали на підвищення посадових окладів, заохочення кращих працівників цеху та накладання стягнень на порушників.

2.34. Забезпечує виконання наказів і вказівок керівництва.

2.35. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці.

2.36. Упроваджує заходи щодо забезпечення вимог охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

2.37. Особисто бере участь у ліквідації виробничої ситуації, при якій виникає загроза травматизму і життю працівників та яка наносить шкоду довкіллю.

2.38. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.39. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник цеха электросвязи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник цеха электросвязи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник цеха электросвязи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник цеха электросвязи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник цеха электросвязи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник цеха электросвязи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник цеха электросвязи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник цеха электросвязи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник цеха электросвязи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник цеха электросвязи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник цеха электросвязи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник цеха электросвязи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник цеха электросвязи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник цеха электросвязи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник цеха электросвязи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник цеха электросвязи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.