Інструкція для посади "Начальник центру електрозв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник центру електрозв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління;
      - нормативні, методичні та інші документи, що стосуються виробничої діяльності центру;
      - правила експлуатації та ремонту технічних засобів, які обслуговує центр, технічну документацію;
      - інструкції про порядок дій при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства;
      - Правила користування місцевим телефонним зв'язком;Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком;
      - Правила користування телеграфним зв'язком;
      - Правила користування проводовим мовленням;
      - Правила взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників;
      - нормативні та законодавчі акти з обігу цінних паперів;
      - Закон "Про захист прав споживачів";
      - Закон України "Про звернення громадян";
      - порядок укладання господарських договорів;
      - основи менеджменту і маркетингу.

1.4. Начальник центру електрозв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник центру електрозв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник центру електрозв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник центру електрозв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю центру.

2.2. Діє на підставі чинного законодавства України та Положення про центр.

2.3. Організовує технічне обслуговування ліній передачі, апаратури та обладнання, трактів і каналів, споруд кабельних та радіорелейних ліній, засобів проводового мовлення відповідно до правил технічної експлуатації та інших нормативних документів.

2.4. Забезпечує ефективне функціонування місцевої мережі електрозв'язку та взаємодію з іншими центрами електрозв'язку.

2.5. Забезпечує утримання електричних параметрів ліній, апаратури, обладнання, каналів і трактів у межах існуючих норм.

2.6. Бере участь у розробленні перспективних планів розвитку засобів електрозв'язку та проводового мовлення.

2.7. Упроваджує нову техніку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв'язку України.

2.8. Забезпечує проведення планових ремонтів засобів електрозв'язку й проводового мовлення, проведення профілактичних робіт та контрольних вимірювань.

2.9. Забезпечує готовність засобів електрозв'язку до роботи в особливих та надзвичайних умовах.

2.10. Вживає оперативних заходів у разі пошкодження засобів електрозв'язку та виникнення надзвичайних ситуацій.

2.11. Організовує своєчасне забезпечення виробничих підрозділів експлуатаційними матеріалами, запасними частинами, засобами малої механізації та іншим.

2.12. Забезпечує створення інформаційної бази даних для автоматизованого розв'язання завдань оперативно-технічного управління.

2.13. Забезпечує своєчасне освоєння нових потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання.

2.14. Здійснює контроль за технічним станом і роботою телефонних мереж інших операторів, які мають вихід на мережу зв'язку загального користування згідно із чинними правилами.

2.15. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших документів, що діють у галузі зв'язку.

2.16. Розробляє і впроваджує заходи для вдосконалення організації і технології виробничого процесу, поліпшення якості роботи засобів електрозв'язку, для економії всіх видів ресурсів.

2.17. Бере участь в експертизах проектів на будівництво та реконструкцію кабельних і радіорелейних ліній, трактів, станцій і вузлів.

2.18. Організовує залучення коштів для розвитку мереж місцевого телефонного зв'язку згідно із чинним законодавством.

2.19. Здійснює керівництво розробленням планів профілактичних робіт.

2.20. Узгоджує позапланові ремонтні роботи.

2.21. Організовує метрологічне забезпечення центру.

2.22. Організовує роботу центру та взаємодію його підрозділів для якісного, своєчасного й повного задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку на підпорядкованій центру території.

2.23. Організовує роботу з проведення розрахунків із споживачами та іншими операторами за послуги електрозв'язку.

2.24. Забезпечує систематичний контроль за правильністю тарифікації послуг, за надходженням і оприбуткуванням доходів та за станом дебіторської заборгованості.

2.25. Керує роботами з проведення маркетингових досліджень, аналізу та оцінки існуючого та прогнозованого попиту на нові послуги електрозв'язку.

2.26. Забезпечує проведення за дорученням філіалу рекламно-інформаційних заходів популяризації всіх видів послуг електрозв'язку.

2.27. Організовує роботу із цінними паперами, координує і контролює роботу щодо обігу цінних паперів.

2.28. Організовує роботу сервісної служби центру на основі комплексної автоматизації процесу збору, обліку та обробки інформації.

2.29. Упроваджує заходи для збільшення доходів.

2.30. Розробляє бізнес-план центру.

2.31. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану доходів і витрат.

2.32. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних та інших цінностей, облік основних засобів виробництва і капіталовкладень.

2.33. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності.

2.34. Несе відповідальність за надані дані.

2.35. Координує роботу підрозділів центру.

2.36. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження.

2.37. Затверджує плани та звіти підпорядкованих підрозділів.

2.38. Своєчасно розглядає скарги на незадовільну роботу центру, упроваджує заходи, спрямовані на усунення причин виникнення скарг.

2.39. Упроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць.

2.40. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису.

2.41. Забезпечує потреби центру в кадрах відповідних професій.

2.42. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центру.

2.43. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці.

2.44. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.45. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник центру електрозв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник центру електрозв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник центру електрозв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник центру електрозв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник центру електрозв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник центру електрозв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник центру електрозв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник центру електрозв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник центру електрозв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник центру електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник центру електрозв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник центру електрозв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник центру електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник центру електрозв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник центру електрозв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник центру електрозв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.