Інструкція для посади "Телеграфіст 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Телеграфіст 3-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Правила користування телеграфним зв'язком, Телеграфні правила;
      - інструкції, вказівки, які стосуються порядку оброблення телеграм;
      - поняття про апаратуру та обладнання, встановлені на робочому місці;
      - принцип роботи телеграфних апаратів;
      - принцип роботи та організацію зв'язку за системами: АТВС, КП, Телекс;
      - тарифи на послуги телеграфного зв'язку, порядок і контрольні терміни оброблення телеграм на всіх етапах їх проходження;
      - порядок користування телеграфним кодом "Зв'язок";
      - граматику української мови та латинський шрифт;
      - транслітерацію (написання українського алфавіту латинськими літерами);
      - порядок оброблення міжнародних телеграм (формат F.31);
      - схеми напрямків телеграм, основні та обхідні шляхи;
      - план району доставки та доставочні дільниці;
      - порядок користування довідковими даними;
      - роботу на касовому апараті та правила проведення касових операцій, порядок інкасації.

1.4. Телеграфіст 3-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Телеграфіст 3-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Телеграфіст 3-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Телеграфіст 3-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає телеграми від клієнтури.

2.2. Заготовляє на перфострічці або іншому термінальному пристрої телеграми для передачі.

2.3. Виправляє помилки, які зроблені під час перфорації, за допомогою важеля повернення перфострічки з наступним натисканням на клавішу "ЛАТ" під час автоматизованої передачі.

2.4. Читає перфораторні й контрольні стрічки, замінює перфораторні, контрольні і фарбуючі стрічки.

2.5. Передає та приймає телеграми на телефонний та факсимільний апарати.

2.6. Приймає та передає телеграми по апарату (механічному або електронному) з використанням сервісних послуг електронних апаратів в кінцевих пунктах мереж комутації повідомлень, прямих з'єднань, АТ/Телекс.

2.7. Приймає та передає одночасно телеграми на зв'язках АТВС (система автоматизованого оброблення телеграм з відривом і перенесенням стрічки).

2.8. Веде службові переговори по апарату, запитує і видає довідки по апарату, виконує службове листування.

2.9. Оформляє телеграми й веде телеграфну документацію.

2.10. Здійснює облік проходження телеграм в контрольні терміни.

2.11. Веде підготовку телеграфної документації для виробничих архівів.

2.12. Сортує телеграми по доставочних дільницях та контролює своєчасну їх доставку адресату.

2.13. Друкує рахунки за телеграми, прийняті по телефону.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Телеграфіст 3-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Телеграфіст 3-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Телеграфіст 3-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Телеграфіст 3-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Телеграфіст 3-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Телеграфіст 3-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Телеграфіст 3-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Телеграфіст 3-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Телеграфіст 3-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Телеграфіст 3-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Телеграфіст 3-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Телеграфіст 3-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Телеграфіст 3-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Телеграфіст 3-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Телеграфіст 3-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Телеграфіст 3-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.