Інструкція для посади "Старший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Наявність наукових праць, каталогів музейних збірок. Стаж музейної роботи за професією наукового співробітника не менше 2 року. За наявності наукового ступеня або вченого звання - без вимог стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи;
      - новітні дослідження і методичну літературу в галузі музеєзнавства, профільних наук;
      - передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Старший науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукове керівництво групою працівників під час дослідження самостійних тем, а також розробок, які є частиною (розділом, етапом) теми.

2.2. Здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального плану.

2.3. Веде наукову роботу з проблем, визначених профілем і планом роботи відділу, з урахуванням конкретної спеціалізації.

2.4. У процесі досліджень складає наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат.

2.5. Готує наукові праці, публікації за темою дослідження, бере участь у підготовці музеєграфічних і рекламних видань музею (путівників, буклетів тощо).

2.6. Здійснює наукові консультації з кола питань, пов'язаних з проблематикою досліджень.

2.7. Комплектує фонди музею матеріалами за профілем відділу, бере участь в їх каталогізації, систематизації, вивченні.

2.8. Бере участь у створенні експозицій і виставок, розробці наукових довідок, концепції, тематичних і тематико-експозиційних планів, в обговоренні архітектурно-художніх проектів.

2.9. Здійснює монтаж експозицій спільно з художниками.

2.10. Допомагає співробітникам музею в освоєнні екскурсійної тематики, розробці методичної документації з науково-освітньої діяльності.

2.11. Бере участь в роботі наукових нарад, семінарів і конференцій.

2.12. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.