Інструкція для посади "Градуювальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Градуювальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи горизонтальних і кругових ділильних машин та оптичної ділильної головки, які обслуговує;
      - призначення і правила градуювання простих приладів, апаратів і пристроїв (вольтметрів, гетеродинних хвилемірів тощо);
      - основи знань про будову ділильного верстата, автомата та напівавтомата, які обслуговує;
      - умовні знаки, що наносить на гіпсові деталі під час градуювання;
      - способи розмічання і нанесення шкал;
      - основні механічні властивості металів і допоміжних матеріалів, які обробляє;
      - призначення і правила застосування контрольних електрорадіовимірювальних приладів.

1.4. Градуювальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Градуювальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Градуювальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Градуювальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Градуює нескладні прилади.

2.2. Наносить риски на шкали з занесенням одержаних показань в таблицю.

2.3. Заправляє різці для нанесення рисок.

2.4. Градуює шкали і наносить різні штрихи на площини і циліндричні та конічні поверхні на налагоджених горизонтальних і кругових машинах з точністю до 0,01 мм.

2.5. Виявляє можливі несправності у виробах, які градуює.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Градуювальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Градуювальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Градуювальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Градуювальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Градуювальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Градуювальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Градуювальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Градуювальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Градуювальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Градуювальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Градуювальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Градуювальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Градуювальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Градуювальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Градуювальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Градуювальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани відлікові - градуювання і нанесення шкал за допомогою важільних ділильних пристроїв.

5.2. Барометри та інші нескладні вимірювальні прилади - градуювання і нанесення штрихів (шкал).

5.3. Деталі прості - нанесення шкал і штрихів.

5.4. Кільця діоптрійні, ноніуси, шкали прості - нанесення штрихів (шкал).

5.5. Маховички і лімби верстатів - нанесення штрихів по колу.

5.6. Сітки і сектори спеціальні - нанесення штрихів.

5.7. Термометри медичні - розмічання за масштабом, підрізання, шкали, нанесення реперної мітки.

5.8. Циліндри шприцеві - нанесення шкали з кількістю поділок до 20.