Інструкція для посади "Заступник керівника закладу охорони", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник керівника закладу охорони" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах керівників нижчого рівня не менше 3 років або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері державного управління. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції закладу охорони;
      - основні засади державної політики у сфері правоохоронної діяльності, інформаційної безпеки;
      - основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей;
      - основи державного управління;
      - основи економіки, фінансів, організації праці та управління;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник керівника закладу охорони призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник керівника закладу охорони підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник керівника закладу охорони керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник керівника закладу охорони під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю закладу у межах наданих йому керівником закладу повноважень.

2.2. У разі відсутності керівника закладу виконує його функціональні обов’язки.

2.3. Розподіляє у межах наданих йому повноважень обов’язки між особовим складом закладу, контролює своєчасність та якість прийняття ним рішень, сприяє виявленню ініціативи щодо їх реалізації.

2.4. Регулює та контролює ефективну взаємодію структурних підрозділів закладу, у межах наданих повноважень організовує їх взаємодію з органами Держспецзв’язку з питань, що належать до компетенції службової діяльності закладу.

2.5. Несе персональну відповідальність у межах наданих повноважень за результати роботи особового складу закладу, виконавську та службову дисципліну, дотримання правил охорони праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища, законності та режиму секретності.

2.6. Бере участь у розробці окремих положень комплексних державних і регіональних програм розвитку та діяльності Держспецзв’язку з питань, що належать до компетенції закладу.

2.7. Здійснює заходи, спрямовані на впровадження передового досвіду з питань діяльності закладу.

2.8. Створює необхідні умови для виявлення особовим складом закладу творчої ініціативи, пошуку нових шляхів ефективного вирішення завдань, покладених на заклад.

2.9. Регулює роботу закладу з його ефективної взаємодії з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами.

2.10. Аналізує стан і тенденції діяльності Держспецзв’язку за напрямом, який належить до компетенції закладу, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.

2.11. Організовує своєчасний та якісний розгляд листів, скарг, звернень, що надійшли до закладу за напрямом його діяльності; готує за ними проекти відповідних рішень.

2.12. Здійснює функції з управління особовим складом закладу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.13. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу закладу.

2.14. Здійснює контроль за своєчасним та якісним виконанням завдань, доручень керівництва Держспецзв’язку.

2.15. Забезпечує високий рівень фізичної, вогневої та службової підготовки особового складу закладу.

2.16. Здійснює контроль за веденням діловодства відповідно до чинного законодавства.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник керівника закладу охорони має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник керівника закладу охорони має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник керівника закладу охорони має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник керівника закладу охорони має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник керівника закладу охорони має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник керівника закладу охорони має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник керівника закладу охорони має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник керівника закладу охорони має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник керівника закладу охорони має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник керівника закладу охорони несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник керівника закладу охорони несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник керівника закладу охорони несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник керівника закладу охорони несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник керівника закладу охорони несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник керівника закладу охорони несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник керівника закладу охорони несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності з питань, що належать до його компетенції та повноважень; видавати накази, розпорядження, у межах компетенції, організовувати та контролювати їх виконання; заслуховувати звіти підлеглих про виконання ними функціональних обов’язків; вносити пропозиції щодо оперативного забезпечення охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей, запобігання їх пошкодженню або знищенню; організовувати та проводити у межах своїх повноважень наради та семінари, що стосуються діяльності закладу; визначати основні напрями удосконалення роботи закладу у межах наданих повноважень та компетенції.