Інструкція для посади "Керівник медичного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керівник медичного закладу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров`я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут;
      - директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів;
      - основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я;
      - організацію фінансово-економічної діяльності медичних закладів;
      - загальну та соціальну психологію;
      - медичну етику та деонтологію;
      - нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації;
      - потреби в медичній техніці;
      - основні положення про проведення військової мобілізації;
      - вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Керівник медичного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керівник медичного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керівник медичного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керівник медичного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво роботою медичного закладу (далі – заклад) за всіма напрямами службової діяльності.

2.2. Розподіляє функціональні обов`язки своїх заступників та керівників підрозділів у складі закладу, контролює своєчасність та якість прийнятих ними рішень.

2.3. Забезпечує ефективне виконання покладених на заклад завдань, що стосується його лікувально-профілактичної, адміністративно-господарської, мобілізаційної та фінансової діяльності.

2.4. Забезпечує організацію надання належної медичної допомоги особовому складу Держспецзв’язку.

2.5. Визначає стратегію та основні напрями діяльності закладу і характер роботи його структурних підрозділів.

2.6. Забезпечує розробку перспективних і поточних планів лікувально-профілактичної та протиепідемічної роботи закладу, його структурних підрозділів.

2.7. Здійснює контроль за їх виконанням.

2.8. Забезпечує організаційні та практичні заходи щодо ефективного виконання покладених на заклад завдань.

2.9. Аналізує та оцінює причини захворюваності, госпіталізації та травматизму особового складу Держспецзв’язку і приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.

2.10. Аналізує негативні тенденції в роботі закладу, вносить керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо їх усунення.

2.11. Вивчає та використовує вітчизняний, зарубіжний та міжнародний досвід, узагальнює та впроваджує сучасні методи діагностики та лікування.

2.12. Організовує підготовку відповідних аналітичних матеріалів щодо інформаційного забезпечення керівництва Держспецзв’язку про стан вирішення питань, що належать до його компетенції.

2.13. Вживає необхідних заходів щодо захворювань та травматизму, вносить керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо вдосконалення та поліпшення роботи з питань, що входять до компетенції закладу.

2.14. Визначає потреби та пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу.

2.15. Забезпечує в межах своїх повноважень добір та розстановку кадрів, навчання, професійну підготовку, атестування особового складу та його стажування.

2.16. Здійснює функції з управління особовим складом закладу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.17. Встановлює відповідно до чинного законодавства правила внутрішнього розпорядку та визначає режим роботи, створює необхідні умови для виконання особовим складом закладу покладених на нього обов`язків.

2.18. Забезпечує організацію утримання та належної експлуатації особовим складом структурних підрозділів закладу приміщень, медичної апаратури та медичного майна, зберігання, виписування та використання медикаментів.

2.19. Забезпечує повноту, достовірність та своєчасне подання керівництву Держспецзв’язку інформації щодо лікувально-профілактичної діяльності закладу.

2.20. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керівник медичного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керівник медичного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керівник медичного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керівник медичного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керівник медичного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керівник медичного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керівник медичного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керівник медичного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керівник медичного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керівник медичного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керівник медичного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керівник медичного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керівник медичного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керівник медичного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керівник медичного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керівник медичного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; організувати ділове листування з органами виконавчої влади, установами, організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо удосконалення роботи закладу та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; заслуховувати звіти особового складу закладу про виконання ним функціональних обов`язків; брати участь у роботі координаційних, консультаційних та дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.