Інструкція для посади "Мідник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мідник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію різних типів устаткування, пристроїв, контрольної апаратури та інструментів, які застосовуються для мідницьких робіт;
      - способи випробування особливо складних виробів та установок;
      - способи вибивання, видавлювання та штампування вручну особливо складних деталей з міді;
      - технічні умови на складання особливо складних вузлів і механізмів.

1.4. Мідник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мідник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мідник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мідник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні мідницькі роботи.

2.2. Складає особливо складні дослідні унікальні вузли і вироби з великою кількістю сполучених деталей та профілів з матеріалів різної товщини із застосуванням паяння і лудіння, витриманням допусків, співвісності, паралельності та інших параметрів, які перевіряються за індикаторами, оптичними кутомірами, координатними мікроскопами і іншими особливо точними контрольно-вимірювальними приладами.

2.3. Монтує за складними технологічними схемами кисневі, аргонові, криптонові і гелієві установки різних типів.

2.4. Виконує пускові та налагоджувальні роботи з доведенням їх до нормального режиму роботи і одержанням проектної продуктивності кисню, азоту та рідких газів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мідник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мідник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мідник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мідник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мідник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мідник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мідник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мідник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мідник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мідник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мідник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мідник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мідник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мідник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мідник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мідник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Агрегати розділення повітря і коксового газу - виготовлення і капітальний ремонт, випробування і здавання в експлуатацію.

5.2. Апарати особливо складні - гідравлічні і пневматичні випробування та доведення їх до технологічної продуктивності.

5.3. Апарати роздільні кисневі - виготовлення дослідних взірців.

5.4. Блоки розділення повітря - монтаж з комплексними випробуваннями.

5.5. Днища з діаметром 3000 мм з секторів для колон з латуні або міді - виготовлення.

5.6. Зализи лобові крила, оперення, форкіля сідлоподібної форми з алюмінієвих сплавів - вибивання по болванках з підганянням за місцем або макетом.

5.7. Конденсатори та ректифікаційні колони - виготовлення.

5.8. Регенератори для кисневих установок - виготовлення.

5.9. Теплообмінники якірні, етиленові агрегатів розділення повітря і коксового газу - виготовлення та капітальний ремонт.