Інструкція для посади "Начальник сектора розрахункового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник сектора розрахункового" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями професіоналів або фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня з оплати праці;
      - форми і методи бухгалтерського обліку на підприємстві, план і кореспонденцію рахунків;
      - порядок документального оформлення і відбиття у бухгалтерському обліку коштів на оплату праці та їх рух;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки: основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник сектора розрахункового призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник сектора розрахункового підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник сектора розрахункового керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник сектора розрахункового під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою з нарахування працівникам усіх видів заробітної плати та інших доплат, а також утримань з них, організовує їх облік.

2.2. Забезпечує: правильність оформлення первинних документів з нарахуванням заробітної плати, премій, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, регресних позовів, виплат зі спеціальних фондів та інших доплат; своєчасне відправлення до обчислювальних центрів документів з нарахування заробітної плати та утримань, а також їх повернення; правильність утримання податків із заробітної плати; нарахування й облік утримань та перерахувань з виконавчих документів, за отримані позички та кредити; підготовку розшифровки доплат за роботу у вихідні та святкові дні, зведення нарахування заробітної плати та утримань з неї за встановленою формою; складання та реєстрацію платіжних відомостей на видавання заробітної плати та позачергові виплати працівникам; підготовку розрахункової відомості з соціального страхування; проведення інвентаризації резерву на оплату відпусток; відповідність оплачених виходів даним статистичної звітності; встановлення причин утворення депонентської та дебіторської заборгованості з заробітної плати; своєчасне подання заявок на отримання готівки із банку для розрахунків з працівниками.

2.3. Контролює: якість і своєчасне надходження первинної документації щодо заробітної плати; видавання довідок та інших документів працівникам; роботу персоналу сектора.

2.4. Приймає працівників з питань, що пов'язані з розрахунками.

2.5. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник сектора розрахункового має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник сектора розрахункового має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник сектора розрахункового має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник сектора розрахункового має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник сектора розрахункового має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник сектора розрахункового має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник сектора розрахункового має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник сектора розрахункового має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник сектора розрахункового має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник сектора розрахункового несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник сектора розрахункового несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник сектора розрахункового несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник сектора розрахункового несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник сектора розрахункового несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник сектора розрахункового несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник сектора розрахункового несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.