Інструкція для посади "Майстер лампової", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер лампової" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються роботи лампової;
      - будову, конструктивні особливості, призначення та режими роботи обладнання лампової, світильників, саморятівників, протипилових респіраторів і приладів контролю рудникової атмосфери, правила їх технічної експлуатації та технологію ремонтних робіт;
      - план ліквідації аварій;
      - методи техніко-економічного та виробничого планування;
      - порядок тарифікації робіт і робітників;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер лампової призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер лампової підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер лампової керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер лампової під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує приймання, зберігання, видавання та облік світильників, саморятівників, приладів контролю рудникової атмосфери та протипилових респіраторів, підривних машинок.

2.2. Здійснює контроль за своєчасним ремонтом шахтових світильників виявляє несправні світильники для вилучення з експлуатації.

2.3. Організовує перевірку саморятівників на герметичність.

2.4. Здійснює контроль за режимом заряджання світильників.

2.5. Організовує санітарне оброблення протипилових респіраторів, огляд і ремонт підривних машинок.

2.6. Керує робітниками лампової, забезпечує виконання робітниками норм виробітку, правильне використання обладнання.

2.7. Проводить виробничий інструктаж робітників, сприяє розвитку суміжності професій, розширенню зон обслуговування її використання інших прогресивних форм організації праці, вносить пропозиції про перегляд норм виробітку і розцінок, бере участь у тарифікації робіт та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам лампової.

2.8. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.

2.9. Забезпечує дотримання санітарних норм і протипожежних заходів у приміщенні лампової; веде встановлену документацію, звітність.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер лампової має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер лампової має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер лампової має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер лампової має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер лампової має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер лампової має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер лампової має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер лампової має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер лампової має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер лампової несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер лампової несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер лампової несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер лампової несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер лампової несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер лампової несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер лампової несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.