Інструкція для посади "Старший редактор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший редактор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді редактора (телебачення, радіомовлення) - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство з питань інформації;
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що визначають вимоги до художнього рівня теле-, радіопередач;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні і за кордоном;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення);
      - технічні засоби та технологію теле-, радіопередач;
      - літературне редагування;
      - основи авторського та трудового законодавства;
      - порядок укладання та виконання авторських договорів;
      - основи економіки;
      - організації праці та управління;
      - нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Старший редактор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший редактор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший редактор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший редактор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює згідно з календарно-тематичним планом мовлення відділу роботу зі створення теле-, радіопередач.

2.2. Бере участь у розробленні концепції мовлення, календарно-тематичних та виробничих планів відділу.

2.3. Формує, розширює й оновлює авторський актив.

2.4. Замовляє штатним і позаштатним авторам п'єси, інсценізації, сценарії, сценарні плани та інші види літературної основи телепрограм (радіотворів).

2.5. Подає на розгляд редакційно-художньої ради авторські заявки та сценарії передач, оформляє документацію для укладання договорів з авторами.

2.6. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх із питань структури та змісту сценарію, відбору ілюстративного матеріалу, складу учасників передач.

2.7. Вносить пропозиції щодо прийняття чи відхилення сценаріїв або про необхідність внесення до них змін та доповнень, своєчасно повідомляє авторів про прийняте рішення.

2.8. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних.

2.9. Узгоджує з авторами скорочення, доповнення та зміни.

2.10. У разі потреби організовує рецензування поданих матеріалів.

2.11. Забезпечує дотримання авторських прав, своєчасне здавання сценаріїв творчій бригаді, участь у передачах виступаючих, передбачених сценарієм.

2.12. Бере участь у роботі знімальної групи (творчої бригади) на всіх стадіях виробництва й здавання готових передач.

2.13. У межах своєї компетенції вносить пропозиції режисеру під час проведення зйомок (записів), монтажу та озвучення.

2.14. Здійснює зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, творчими спілками, кореспондентами.

2.15. Організовує зворотний зв'язок із телевізійною, радіоаудиторією за закріпленими рубриками та циклами передач, працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення передач, готує відповіді авторам листів, рецензує передачі, що вийшли в ефір.

2.16. Готує й подає у встановлені терміни мікрофонні матеріали.

2.17. Переглядає (прослуховує) матеріали, підготовлені до ефіру, редагує їх.

2.18. Стежить за правильним оформленням і своєчасним видаванням документації на оплату, вносить пропозиції щодо розмірів оплати праці авторів і учасників передач.

2.19. Веде картотеку позаштатних авторів, облік передач, що вийшли в ефір.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший редактор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший редактор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший редактор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший редактор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший редактор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший редактор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший редактор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший редактор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший редактор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший редактор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший редактор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший редактор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший редактор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший редактор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший редактор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший редактор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.