Інструкція для посади "Педагог соціальний I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Педагог соціальний I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією педагога соціального - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту";
      - Конвенцію про права дитини;
      - основи законодавства України про соціальний захист;
      - нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;
      - державні стандарти освіти, програмно-методичні документи;
      - основи трудового законодавства;
      - знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота";
      - основні закономірності становлення особистості, педагогіку, теорію та методики виховання, вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію, етику, естетику, основи права, екології, культурно-освітні дисципліни;
      - цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї;
      - сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка;
      - функції, права системи державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління;
      - культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота;
      - державну мову.

1.4. Педагог соціальний I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Педагог соціальний I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Педагог соціальний I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Педагог соціальний I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає, узагальнює та запроваджує в роботу нові методики із соціальної реабілітації дітей.

2.2. Веде статистичну та іншу документацію щодо дітей, які потребують соціальної реабілітації: особові справи підопічних, листування з органами виконавчої влади, суб'єктами профілактично-виховної та лікувальної реабілітації, батьками.

2.3. Складає плани виховної та реабілітаційної роботи.

2.4. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об'єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків яру особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі.

2.5. Проводить соціальне необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем проживання, мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах.

2.6. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно корисній діяльності, виявленню задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів.

2.7. Дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

2.8. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.

2.9. Впливає на подолання особистих, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, угрупованням соціального ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування.

2.10. Стверджує настановами і особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

2.11. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних, цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.12. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

2.13. Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.14. Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж.

2.15. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.16. Ефективно застосовує професійні знання в практичній діяльності.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Педагог соціальний I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Педагог соціальний I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Педагог соціальний I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Педагог соціальний I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Педагог соціальний I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Педагог соціальний I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Педагог соціальний I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Педагог соціальний I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Педагог соціальний I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Педагог соціальний I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Педагог соціальний I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Педагог соціальний I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Педагог соціальний I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Педагог соціальний I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Педагог соціальний I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Педагог соціальний I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.