Інструкція для посади "Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України та нормативно-правові акти органів державної влади з питань реабілітації дітей-інвалідів;
      - інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
      - основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності центру;
      - правила ділового етикету та спілкування;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
      - державну мову.

1.4. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує згідно із чинним законодавством та положенням про центр діяльністю із соціальної адаптації та реабілітації дітей-інвалідів із фізичними або розумовими вадами в поєднанні з їх навчанням та вихованням.

2.2. Координує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів центру з метою забезпечення системи реабілітаційних та корекційно-відновлювальних заходів, які застосовуються для дітей-інвалідів раннього віку з метою забезпечення або подолання фізичних та інтелектуальних вад, набуття знань, умінь та навичок, які б дали змогу дитині-інваліду інтегруватись у дитячі колективи.

2.3. Забезпечує дотримання спеціального розпорядку дня та впровадження методик ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів; створення відповідних умов для забезпечення належної ефективності корекційної спрямованості навчально-виховної, реабілітаційно-відновлювальної роботи, розвитку мовлення вихованців; здійснення індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням діагнозу; отримання дітьми-інвалідами дошкільної освіти відповідно до їх можливостей, особливостей психофізичного розвитку та підготовку до здобуття загальної середньої освіти.

2.4. Організовує виявлення дітей-інвалідів із фізичними або розумовими вадами через медичні заклади та залучення їх до центру, а також соціально-педагогічний патронат сімей, у яких є дитина-інвалід.

2.5. Забезпечує фінансово-господарську діяльність центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для реалізації комплексу заходів з реабілітації дітей-інвалідів.

2.6. Здійснює взаємозв'язки з аналогічними центрами реабілітації дітей-інвалідів, бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики та реабілітації дітей-інвалідів.

2.7. Видає в межах своєї компетенції накази, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників центру; правила внутрішнього розпорядку, розв'язує питання добору і розстановки кадрів, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

2.8. Представляє центр у всіх установах і організаціях, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами, укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку.

2.9. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.