Інструкція для посади "Завідувач відділення соціальної допомоги вдома", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділення соціальної допомоги вдома" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності відділення соціальної допомоги;
      - Кодекс законів про працю;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - основи психології людини та соціально-психологічні аспекти допомоги особам пенсійного віку та інвалідам;
      - санітарно-гігієнічні вимоги з догляд) за хворими в домашніх умовах;
      - основи громадянського права, опіки та піклування;
      - пільги та переваги, що встановлені для ветеранів війни та праці;
      - основи діловодства;
      - державну мову;
      - основи управління;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділення соціальної допомоги вдома.

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо виявлення одиноких громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян, разом з представниками закладів охорони здоров'я, житлово-комунальних підприємств, громадських організацій.

2.3. Обстежує їхні матеріально-побутові умови проживання, визначає потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та соціально-медичної допомоги, наданні різних видів соціальних послуг, встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності на підставі акта обстеження, карти медичного огляду (висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування), особистої заяви.

2.4. Укладає договір з громадянином, у якому передбачаються види послуг, що надаватимуться соціальним працівником відділення, здійснює підготовку особової справи громадянина, який приймається на обслуговування.

2.5. Планує роботу відділення згідно з потребами громадян, складає графіки щодо встановлення періодичності й термінів надання послуг соціальним працівником, робітником.

2.6. Встановлює зв'язок з підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали громадяни, для надання різних видів послуг, здійснює контроль за їх якісним наданням, залучає до роботи громадські, приватні установи, вживає заходів щодо отримання благодійної допомоги.

2.7. Інформує управління соціального захисту населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає та подає звітність відповідно до встановленої форми.

2.8. Несе матеріальну відповідальність за наявність основних коштів, малоцінного інвентарю та устаткування.

2.9. Контролює діяльність соціальних працівників, проводить їх навчання, забезпечує належні умови праці соціальних працівників, відповідає за ведення документації, облік та звітність відділення.

2.10. Веде облік одиноких непрацездатних громадян, які живуть у зоні дії відділення і які потребують сторонньої допомоги.

2.11. Визначає кількість громадян, які обслуговуються, та обсяг роботи соціальних працівників з урахуванням характеру послуг, які надаються, розміру території в зоні обслуговування, наявності громадського транспорту тощо.

2.12. Використовує нові форми обслуговування.

2.13. Контролює якість надання соціальних послуг працівниками відділення та їх відповідність до потреб громадян похилого віку та інвалідів, яких обслуговують.

2.14. Координує діяльність громадських та інших недержавних структур у сфері соціально-побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів.

2.15. Організовує через органи охорони здоров'я, підприємства торгівлі, громадського харчування, комунального господарства та побутового обслуговування необхідну соціально-медичну та соціально-побутову допомогу.

2.16. Вживає заходів щодо виконання заяв і пропозицій громадян.

2.17. Сприяє залученню позабюджетних коштів для надання безплатної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам.

2.18. Здійснює добір, раціональну розстановку кадрів, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу.

2.19. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділення з обумовленням їх взаємозамінності, Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.