Інструкція для посади "Експерт з умов праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експерт з умов праці" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - основи трудового законодавства;
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативно-правові акти, що регулюють відповідну сферу діяльності;
      - практику застосування чинного законодавства;
      - основи державного управління та права;
      - умови праці;
      - правила ділового етикету та спілкування;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

1.4. Експерт з умов праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експерт з умов праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експерт з умов праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експерт з умов праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з дослідження умов праці на робочих місцях, у межах своєї компетенції реалізує державну політику щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та фізичних осіб, які використовують найману працю працівників.

2.2. Вирішує питання щодо надання працівникам, зайнятим на робочих місцях зі шкідливими умовами праці, пільг та компенсацій.

2.3. Проводить експертизу якості атестації та правильності застосування на підприємстві Списку N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та Списку N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

2.4. Здійснює контроль за правильним використанням Списку професій, що мають право на додаткову відпустку.

2.5. Контролює якість проведення на підприємствах атестації робочих місць за умовами праці та на їх відповідність до нормативно-правових актів з охорони праці.

2.6. Контролює дотримання підприємствами законодавства з питань соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, надає підприємствам та окремим громадянам методичну допомогу й консультації із цих питань.

2.7. Збирає та узагальнює інформацію з питань, що належать до компетенції Державної експертизи умов праці, організовує роботу з документами та веде документацію відповідно до чинного законодавства, подає встановлену звітність.

2.8. Аналізує та узагальнює відповідний досвід роботи з метою підвищення ефективності роботи Державної експертизи умов праці.

2.9. Розглядає у межах своєї компетенції листи та заяви від підприємств і громадян.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експерт з умов праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експерт з умов праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експерт з умов праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експерт з умов праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експерт з умов праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експерт з умов праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експерт з умов праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експерт з умов праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експерт з умов праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експерт з умов праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експерт з умов праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експерт з умов праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експерт з умов праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експерт з умов праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експерт з умов праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експерт з умов праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.