Інструкція для посади "Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді експерта з регулювання соціально-трудових відносин - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
      - Положення про Національну службу посередництва і примирення;
      - чинне законодавство України про працю;
      - Господарський кодекс України;
      - нормативно-правові акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність у сфері регулювання соціально-трудових відносин;
      - Конвенцію Міжнародної організації праці "Про сприяння колективним переговорам";
      - державну мову.

1.4. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює аналіз з метою встановлення об'єктивних або суб'єктивних причин колективних трудових спорів (конфліктів), стану соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; питань укладення чи внесення змін до колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання законодавства про працю, зокрема в частині оплати праці; стану, динаміки соціально-трудових відносин на підприємстві, в установі, організації чи їх структурному підрозділі, на території, у галузі; результати заходів, що вже вживалися сторонами соціально-трудових відносин, іншими заінтересованими органами та організаціями для вирішення розбіжностей між найманими працівниками та власником або уповноваженим ним органом (представником); заяв, пояснень сторін та їх представників; відповідей власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічним обґрунтуванням; питань організаційно-правової форми господарювання підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів.

2.2. Готує висновки про причини колективного трудового спору (конфлікту) та пропозиції для їх усунення, які складаються з констатуючої, мотивуючої та рекомендаційної частин.

2.3. Сприяє розв'язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

2.4. Бере участь у проведенні примирно-переговорних процедур, реалізації заходів у взаємодії з іншими заінтересованими органами та організаціями з метою запобігання виникненню таких спорів, розробленні рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.