Інструкція для посади "Вчитель-логопед II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вчитель-логопед II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації, Стаж роботи за професією вчителя-логопеда - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту", Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";
      - державні програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями;
      - стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН;
      - основні відомості з логопедії;
      - основні цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної корекції дітей з мовленнєвими порушеннями;
      - загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології;
      - психофізіологію розвитку аномальних дітей;
      - методику, форми, принципи організації навчально-виховного, мовнокорекційного й компенсаційного процесу;
      - програмно-методичні документи й матеріали для роботи з дітьми, які мають вади мовленнєвого розвитку;
      - нормативні вимоги до оформлення логопедичного кабінету;
      - сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної та логопедичної науки та практики, державну мову.

1.4. Вчитель-логопед II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вчитель-логопед II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вчитель-логопед II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вчитель-логопед II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє і вдосконалює навчально-корекційні програми.

2.2. Здійснює навчальну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення.

2.3. Забезпечує умови для засвоєння інвалідами компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових та індивідуальних особливостей, сприяє їх соціальній реабілітації, профорієнтації.

2.4. Вивчає та фіксує динаміку розвитку хворого.

2.5. Створює сприятливі організаційно-педагогічні умови для дітей з важкими мовленнєвими порушеннями (з ринолалією, заїкуватістю, алалією, афазією, дизартрією).

2.6. Виробляє оптимальну педагогічну й колекційну стратегію; проектує шляхи навчання, реабілітації та соціальної адаптації кожного хворого.

2.7. Обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу.

2.8. Надає батькам або сім'ям консультативну допомогу щодо виправлення дефектів усної і письмової мови їх дітей.

2.9. Проводить з дітьми фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття.

2.10. Виховує в учнів почуття впевненості в собі, усвідомлення своїх досягнень в опануванні методів, що можуть компенсувати обмеження, спричинені мовленнєвими порушеннями.

2.11. Керує асистентами вчителя-логопеда.

2.12. Планує роботу, проводить аналіз її результатів, веде встановлену психолого-педагогічну, реабілітаційну та статистичну документацію.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вчитель-логопед II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вчитель-логопед II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вчитель-логопед II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вчитель-логопед II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вчитель-логопед II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вчитель-логопед II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вчитель-логопед II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вчитель-логопед II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вчитель-логопед II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вчитель-логопед II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вчитель-логопед II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вчитель-логопед II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вчитель-логопед II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вчитель-логопед II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вчитель-логопед II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вчитель-логопед II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.