Інструкція для посади "Вчитель-реабілітолог I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вчитель-реабілітолог I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вчителя-реабілітолога - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи чинного законодавства України про освіту, соціальний захист;
      - Конвенцію про права дитини;
      - нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;
      - державні соціальні гарантії, Державний стандарт освіти, програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми;
      - теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів та розвитку дітей;
      - цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання;
      - загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни;
      - ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання і виховання;
      - індивідуальні особливості та характеристики дітей;
      - правила використання технологічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи;
      - сучасні досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації;
      - нормативні документи з охорони здоров'я дітей;
      - основи соціальної роботи з громадськістю і сім'єю;
      - основи управління й організації корекційно-реабілітаційних процесів у масових і спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;
      - етичні норми й правила організації навчання і виховання дітей;
      - норми й правила ведення психолого-педагогічної, реабілітаційної та статистичної документації.

1.4. Вчитель-реабілітолог I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вчитель-реабілітолог I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вчитель-реабілітолог I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вчитель-реабілітолог I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає відповідно до державних стандартів освіти, планів, методик, індивідуальних програм та рекомендацій мету, зміст і порядок навчально-реабілітаційної роботи у масових та спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку.

2.2. Обирає ефективні форми і проводить за розкладом та графіками навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та заняття.

2.3. Створює навчально-виховні ситуації, ознайомлює з явищами, фактами та подіями, що відбуваються в суспільстві, природі, побуті, характеризує, тлумачить й оцінює їх, прищеплює навички та вміння, необхідні для життя в суспільстві.

2.4. Веде психолого-педагогічні спостереження, вивчає і фіксує динаміку розвитку, аналізує особливості фізичних та розумових досягнень дитини.

2.5. Бере участь у тестуванні.

2.6. Співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи: лікарями, психологами, фізіологами, дефектологами (логопедами, сурдопедагогами, тифлопедагогами, олігофренопедагогами), дієтологами, фахівцями із фізичної реабілітації та іншими працівниками з корекційно-реабілітаційної роботи, координує їх діяльність.

2.7. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові і безпечні умови навчання, виховання та праці.

2.8. Залучає членів сім'ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, правильного використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості, застосування відновлювальних занять та вправ, подолання фізичних або розумових вад, недоліків та негативних звичок.

2.9. Надає консультації з питань корекційно-реабілітаційних процесів.

2.10. Керує помічниками та асистентами вчителя-реабілітолога.

2.11. Організовує виконання індивідуального плану реабілітаційної роботи з дитиною в установі та сім'ї.

2.12. Здійснює нагляд за навчанням та вихованням дітей у дошкільних закладах і школах за місцем їх проживання.

2.13. Захищає честь і гідність дітей, створює атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

2.14. Веде встановлену психолого-педагогічну, реабілітаційну та статистичну документацію.

2.15. Постійно підвищує професійний та загальноосвітній рівень.

2.16. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вчитель-реабілітолог I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вчитель-реабілітолог I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вчитель-реабілітолог I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вчитель-реабілітолог I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вчитель-реабілітолог I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вчитель-реабілітолог I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вчитель-реабілітолог I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вчитель-реабілітолог I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вчитель-реабілітолог I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вчитель-реабілітолог I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вчитель-реабілітолог I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вчитель-реабілітолог I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вчитель-реабілітолог I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вчитель-реабілітолог I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вчитель-реабілітолог I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вчитель-реабілітолог I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.