Інструкція для посади "Фахівець із соціальної допомоги вдома", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець із соціальної допомоги вдома" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту;
      - основи трудового законодавства;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Фахівець із соціальної допомоги вдома призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець із соціальної допомоги вдома підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець із соціальної допомоги вдома керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець із соціальної допомоги вдома під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у виконанні покладених на відділення соціальної допомоги вдома завдань.

2.2. Виявляє одиноких непрацездатних громадян, які живуть у зоні обслуговування, та тих, які потребують соціальної підтримки.

2.3. На підставі особистої заяви громадянина, карти медичного огляду, акта обстеження матеріально-побутових умов проживання одинокого непрацездатного громадянина визначає характер та обсяг обслуговування, якого він потребує.

2.4. Надає допомогу під час оформлення документів для прийняття на обслуговування нестаціонарними та стаціонарними установами органів соціального захисту населення для опіки та піклування, на отримання матеріальних та натуральних видів допомоги, пільг та переваг.

2.5. Сприяє госпіталізації в лікувальні установи.

2.6. Підтримує зв'язки з трудовими колективами, де раніше працювали громадяни, які потребують допомоги, ветеранськими організаціями, благодійними фондами, іншими громадськими організаціями з метою надання допомоги громадянам похилого віку та інвалідам.

2.7. Надає необхідні консультації із соціальних питань.

2.8. Надає допомогу під час вирішення питань, що пов'язані з організацією надання соціальних послуг тим, хто її потребує, у тому числі у вигляді ремонту житла, забезпечення паливом, одягом, безкоштовним харчуванням.

2.9. Контролює своєчасне, повне та якісне виконання послуг підприємствами, закладами, установами, організаціями тощо, що виконують послуги за замовленням чи зверненням одиноких громадян.

2.10. Своєчасно інформує медичну установу, начальника відділення соціальної допомоги про зміни в стані здоров'я одиноких непрацездатних громадян для надання необхідної допомоги, внесення змін у періодичність обслуговування або організації стаціонарного лікування чи влаштування на постійне місце проживання до будинку-інтернат) (пансіонату) за профілем захворювання.

2.11. Аналізує стан матеріально-побутового забезпечення та в разі потреби сприяє його поліпшенню в установленому чинним законодавством порядку.

2.12. Спільно з підприємствами житлово-комунального господарства, місцевими органами державної влади організовує поховання померлих одиноких громадян, які ним обслуговувались.

2.13. Щомісяця складає за встановленою формою звіт про виконану роботу.

2.14. Своєчасно та точно виконує розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників.

2.15. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець із соціальної допомоги вдома має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець із соціальної допомоги вдома має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець із соціальної допомоги вдома має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець із соціальної допомоги вдома має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець із соціальної допомоги вдома має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець із соціальної допомоги вдома має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець із соціальної допомоги вдома має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець із соціальної допомоги вдома має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець із соціальної допомоги вдома має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець із соціальної допомоги вдома несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець із соціальної допомоги вдома несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець із соціальної допомоги вдома несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець із соціальної допомоги вдома несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець із соціальної допомоги вдома несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець із соціальної допомоги вдома несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець із соціальної допомоги вдома несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.