Інструкція для посади "Фахівець із соціальної роботи I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець із соціальної роботи I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця із соціальної роботи II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство України з питань соціальної політики;
      - соціального захисту й допомоги;
      - основи сімейного, трудового, житлового законодавства України;
      - нормативні, методичні та інші розпорядчі документи та матеріали, які регламентують організацію соціальної роботи;
      - нормативно-правові акти, що регулюють охорону материнства й дитинства, права неповнолітніх, ветеранів, інвалідів, пенсіонерів;
      - організацію соціально-медичної роботи;
      - показники та характеристики зони соціального обслуговування;
      - соціологію;
      - психологію;
      - форми й методи виховання дітей та підлітків;
      - основи кримінального та цивільного права;
      - норми, порядок та організацію юридичної допомоги, піклування, опікування, догляду, соціальної реабілітації, надання та позбавлення батьківських прав, соціального захисту та допомоги, ведення домашнього господарства;
      - методи та засоби пропагування здорових способів життя;
      - національні особливості побуту, сімейного виховання та культури людських відносин;
      - передовий досвід соціальної роботи;
      - охорону праці й вимоги до безпечного ведення робіт у різних соціальних обставинах;
      - діловодство.

1.4. Фахівець із соціальної роботи I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець із соціальної роботи I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець із соціальної роботи I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець із соціальної роботи I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виявлення та реєстрацію на підприємстві, в організації, установі, мікрорайоні або зоні соціального обслуговування сімей, окремих громадян, підлітків та дітей, які потребують соціальної, медичною юридичної, психологічної, педагогічної, матеріальної та іншої допомоги, охорони й захисту їх морального, фізичного та психологічного здоров'я і виконує завдання та обов'язки щодо організації піклування, опікування та догляду.

2.2. Встановлює причини конфліктних ситуацій та відхилень, які спричинили асоціальні явища, у тому числі на місцях роботи, навчання, мешкання, сприяє їх усуненню.

2.3. Координує роботу державних, приватних підприємств, громадських організацій та благодійних фондів з метою надання соціальної допомоги та захисту сім'ям та особам, які того потребують.

2.4. Пропагує здорові способи життя, поведінки й використання вільного часу, ефективні методи родинного планування і господарювання, виховання дітей, дбайливого ставлення до ветеранів та інвалідів, високі зразки етики та культури соціальних відносин.

2.5. Планує і реалізує заходи щодо запобігання травматизму та правопорушенням у соціальній сфері.

2.6. Надає допомогу громадянам, особливо молоді, у працевлаштуванні.

2.7. Реєструє асоціальні явища й розробляє комплекс заходів щодо їх усунення, зменшення негативного впливу на людське середовище.

2.8. Співпрацює з органами охорони громадського порядку в питаннях ліквідації причин негативних соціальних явищ.

2.9. Проводить психологічні та педагогічні консультації, дає юридичні поради.

2.10. Організовує за місцем проживання соціальну, медичну, побутову допомогу громадянам похилого віку й непрацездатним громадянам.

2.11. Влаштовує в разі потреби осіб, що потребують допомоги, у лікувальні установи, інтернати для дітей та дорослих, професійно-технічні училища.

2.12. Подає до відповідних організацій матеріали та документи з приводу встановлення і позбавлення батьківських прав, піклування, опікування, виховання, догляду, допомоги, лікування, протезування тощо.

2.13. Бере участь у роботі центрів та інших організацій, які забезпечують соціальну діяльність: реабілітації, адаптації, соціальної допомоги та захисту, піклування та опікування, притулків, інтернатів, осередків для молоді, підлітків та дітей, клубів, асоціацій та об'єднань за інтересами.

2.14. Забезпечує професійний рівень роботи персоналу підрозділу, у тому числі соціальних працівників та соціальних робітників.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець із соціальної роботи I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець із соціальної роботи I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець із соціальної роботи I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець із соціальної роботи I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець із соціальної роботи I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець із соціальної роботи I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець із соціальної роботи I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець із соціальної роботи I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець із соціальної роботи I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець із соціальної роботи I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець із соціальної роботи I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець із соціальної роботи I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець із соціальної роботи I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець із соціальної роботи I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець із соціальної роботи I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець із соціальної роботи I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.