Інструкція для посади "Фахівець із соціальної роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець із соціальної роботи" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство України з питань соціальної політики;
      - соціального захисту й допомоги;
      - основи сімейного, трудового, житлового законодавства України;
      - нормативні, методичні та інші розпорядчі документи та матеріали, які регламентують організацію соціальної роботи;
      - нормативно-правові акти, що регулюють охорону материнства й дитинства, права неповнолітніх, ветеранів, інвалідів, пенсіонерів;
      - організацію соціально-медичної роботи;
      - показники та характеристики зони соціального обслуговування;
      - соціологію;
      - психологію;
      - форми й методи виховання дітей та підлітків;
      - основи кримінального та цивільного права;
      - норми, порядок та організацію юридичної допомоги, піклування, опікування, догляду, соціальної реабілітації, надання та позбавлення батьківських прав, соціального захисту та допомоги, ведення домашнього господарства;
      - методи та засоби пропагування здорових способів життя;
      - національні особливості побуту, сімейного виховання та культури людських відносин;
      - передовий досвід соціальної роботи;
      - охорону праці й вимоги до безпечного ведення робіт у різних соціальних обставинах;
      - діловодство.

1.4. Фахівець із соціальної роботи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець із соціальної роботи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець із соціальної роботи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець із соціальної роботи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виявлення та реєстрацію на підприємстві, в організації, установі, мікрорайоні або зоні соціального обслуговування сімей, окремих громадян, підлітків та дітей, які потребують соціальної, медичною юридичної, психологічної, педагогічної, матеріальної та іншої допомоги, охорони й захисту їх морального, фізичного та психологічного здоров'я і виконує завдання та обов'язки щодо організації піклування, опікування та догляду.

2.2. Встановлює причини конфліктних ситуацій та відхилень, які спричинили асоціальні явища, у тому числі на місцях роботи, навчання, мешкання, сприяє їх усуненню.

2.3. Координує роботу державних, приватних підприємств, громадських організацій та благодійних фондів з метою надання соціальної допомоги та захисту сім'ям та особам, які того потребують.

2.4. Пропагує здорові способи життя, поведінки й використання вільного часу, ефективні методи родинного планування і господарювання, виховання дітей, дбайливого ставлення до ветеранів та інвалідів, високі зразки етики та культури соціальних відносин.

2.5. Планує і реалізує заходи щодо запобігання травматизму та правопорушенням у соціальній сфері.

2.6. Надає допомогу громадянам, особливо молоді, у працевлаштуванні.

2.7. Реєструє асоціальні явища й розробляє комплекс заходів щодо їх усунення, зменшення негативного впливу на людське середовище.

2.8. Співпрацює з органами охорони громадського порядку в питаннях ліквідації причин негативних соціальних явищ.

2.9. Проводить психологічні та педагогічні консультації, дає юридичні поради.

2.10. Організовує за місцем проживання соціальну, медичну, побутову допомогу громадянам похилого віку й непрацездатним громадянам.

2.11. Влаштовує в разі потреби осіб, що потребують допомоги, у лікувальні установи, інтернати для дітей та дорослих, професійно-технічні училища.

2.12. Подає до відповідних організацій матеріали та документи з приводу встановлення і позбавлення батьківських прав, піклування, опікування, виховання, догляду, допомоги, лікування, протезування тощо.

2.13. Бере участь у роботі центрів та інших організацій, які забезпечують соціальну діяльність: реабілітації, адаптації, соціальної допомоги та захисту, піклування та опікування, притулків, інтернатів, осередків для молоді, підлітків та дітей, клубів, асоціацій та об'єднань за інтересами.

2.14. Забезпечує професійний рівень роботи персоналу підрозділу, у тому числі соціальних працівників та соціальних робітників.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець із соціальної роботи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець із соціальної роботи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець із соціальної роботи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець із соціальної роботи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець із соціальної роботи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець із соціальної роботи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець із соціальної роботи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець із соціальної роботи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець із соціальної роботи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець із соціальної роботи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець із соціальної роботи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець із соціальної роботи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець із соціальної роботи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець із соціальної роботи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець із соціальної роботи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець із соціальної роботи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.