Інструкція для посади "Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі створення, модернізації, розроблення та експлуатації систем аеронавігаційного обслуговування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства;
      - законодавство України про охорону праці;
      - закони та інші нормативні документи, які регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні;
      - накази, розпорядження, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства;
      - документи, що регламентують діяльність дирекції;
      - довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України;
      - чинні документи, які регламентують процедури управління проектами;
      - основні документи та нормативні акти щодо діяльності у галузі проектування та будівництва в Україні;
      - Національний план конвергенції та імплементації України;
      - документи міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Євроконтролю, що регламентують діяльність у галузі обслуговування повітряного руху;
      - основи трудового законодавства України.

1.4. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує, планує, забезпечує і контролює роботу відділу.

2.2. Приймає рішення з питань, які знаходяться в компетенції відділу.

2.3. Бере участь у підготовці програм розвитку аеронавігаційної систем, проектів, договорів, контрактів.

2.4. Подає на розгляд директору короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи.

2.5. Пропонує заходи щодо дотримання виконання плану розвитку аеронавігаційної системи.

2.6. Організовує технічну підтримку проведення тендерів, випробувань.

2.7. Отримує завдання від директора з питань розвитку аеронавігаційної системи, організовує своєчасне та якісне їх виконання.

2.8. Контролює обсяги, стан та своєчасність виконання робіт щодо впровадження проектів, які покладено на відділ.

2.9. Взаємодіє зі структурними підрозділами підприємства, іншими організаціями та відомствами.

2.10. Звітує директору про хід виконання покладених на відділ завдань.

2.11. Вивчає ділові якості особового складу, здійснює підбір і розстановку кадрів відділу.

2.12. Вживає заходів щодо створення сприятливих умов праці особового складу відділу.

2.13. Контролює виконання посадових обов'язків, вимог трудової дисципліни працівниками відділу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.