Інструкція для посади "Начальник відділу картографії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу картографії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі прикладного застосування сучасних ГІС-технологій та автоматизованих систем в аеронавігаційній картографії. Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
      - основні положення трудового законодавства України;
      - нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації;
      - положення стандартів і рекомендовану практику ІКАО стосовно діяльності служби аеронавігаційної інформації та підготовки аеронавігаційних карт;
      - фактичну наявність видів аеронавігаційного обслуговування, які надаються в районах польотної інформації України;
      - технологічні, експлуатаційні та методичні вимоги до технічного обладнання та програмного забезпечення, що експлуатується у відділі;
      - технологію підготовки, складання та друку різних типів аеронавігаційних карт;
      - можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;
      - порядок розроблення і затвердження планів і програм виробничої діяльності відділу;
      - перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку галузі в цілому та підприємства зокрема;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - правила експлуатації персонального комп'ютера.

1.4. Начальник відділу картографії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу картографії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу картографії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу картографії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою особового складу відділу.

2.2. Планує роботу відділу на місяць, рік.

2.3. Організовує роботу відділу картографії, розподіляє між працівниками відділу виробничі обов'язки.

2.4. Вживає заходів з технічного переоснащення та автоматизації робочих місць та створення належних умов праці під час виконання службових і функціональних обов'язків персоналом відділу.

2.5. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації, з питань картографічного забезпечення аеронавігаційними даними.

2.6. Удосконалює існуючі технології та методи роботи і подає свої пропозиції щодо їх модернізації та впровадження нових технологій роботи з аеронавігаційною інформацією в службу аеронавігаційної інформації.

2.7. Планує та проводить технічне навчання з працівниками відділу.

2.8. Здійснює підбір, стажування та раціональний розподіл функціональних обов'язків працівників відділу.

2.9. Забезпечує виконання працівниками відділу вимог трудової та технологічної дисципліни, охорони праці та протипожежної безпеки.

2.10. За дорученням начальника служби аеронавігаційної інформації взаємодіє з міністерствами, відомствами, науково-дослідними закладами, громадськими організаціями, підприємствами та фірмами (як державними так і іноземними) з питань аеронавігаційної інформації України в межах своїх повноважень.

2.11. Робить запити до установ, відомств, підприємств, авіакомпаній щодо отримання необхідної аеронавігаційної інформації.

2.12. Контролює всі види виконуваних у відділі робіт, дає необхідні вказівки працівникам відділу картографії служби аеронавігаційної інформації та контролює їх виконання.

2.13. Вимагає звіти та пояснення від осіб, підлеглих йому безпосередньо чи у функціональній залежності.

2.14. Подає на розгляд керівництву служби аеронавігаційної інформації пропозиції щодо поліпшення організації роботи відділу, а також пропозиції про заохочення та накладання адміністративних стягнень на працівників відділу, клопоче про призначення або звільнення з посади працівників відділу згідно з чинним трудовим законодавством України.

2.15. Контролює дотримання працівниками відділу правил охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу картографії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу картографії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу картографії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу картографії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу картографії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу картографії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу картографії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу картографії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу картографії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу картографії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу картографії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу картографії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу картографії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу картографії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу картографії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу картографії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.