Інструкція для посади "Начальник центру підвищення кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник центру підвищення кваліфікації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Статут Украероруху (головного підприємства);
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України;
      - нормативно-правові акти України та організаційно-розпорядчі документи МТУ, Укравіатрансу, Украероруху, Міністерства освіти України, які визначають порядок діяльності центру підвищення кваліфікації відповідно до покладених на нього завдань;
      - стандарти і рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації стосовно професійної підготовки авіаційних працівників, сучасні методи господарювання та управління;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - вітчизняні і світові досягнення науки і сучасних технологій щодо напрямів діяльності;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності;
      - правила експлуатації персонального комп'ютера.

1.4. Начальник центру підвищення кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник центру підвищення кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник центру підвищення кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник центру підвищення кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу центру підвищення кваліфікації з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації авіаційних працівників, методичного забезпечення та науково-пошукової діяльності.

2.2. Керує діяльністю центру підвищення кваліфікації відповідно до положення про центр та законодавства України.

2.3. Проводить підбір та розстановку кадрів, затверджує посадові інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності центру підвищення кваліфікації.

2.4. Здійснює контроль за веденням та зберіганням документації.

2.5. Розробляє щомісячні та річні плани роботи центру підвищення кваліфікації та забезпечує рівномірне завантаження працівників.

2.6. Представляє центр підвищення кваліфікації в інших установах відповідно до своєї компетенції та наданих повноважень.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник центру підвищення кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник центру підвищення кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник центру підвищення кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник центру підвищення кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник центру підвищення кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник центру підвищення кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник центру підвищення кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник центру підвищення кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник центру підвищення кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник центру підвищення кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.