Інструкція для посади "Інженер радіолокаційного комплексу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер радіолокаційного комплексу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - основи трудового законодавства, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби;
      - структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок;
      - принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта;
      - схеми електроживлення об'єкта;
      - системи керування та комунікації;
      - нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта;
      - перспективи розвитку радіонавігаційного та радіолокаційного обладнання;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Інженер радіолокаційного комплексу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер радіолокаційного комплексу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер радіолокаційного комплексу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер радіолокаційного комплексу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та вдосконалює технічну експлуатацію комплексу радіолокаційного обладнання.

2.2. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання.

2.3. Перевіряє технічний стан засобів комплексу радіолокаційного обладнання та джерел електроживлення.

2.4. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.5. Розробляє організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання комплексу.

2.6. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, організовує та контролює виконання робіт з його монтажу та налагоджування.

2.7. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності.

2.8. Складає заявки на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт.

2.9. Забезпечує економію усіх видів енергії та матеріалів.

2.10. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання.

2.11. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці.

2.12. Проводить технічне навчання.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер радіолокаційного комплексу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер радіолокаційного комплексу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер радіолокаційного комплексу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер радіолокаційного комплексу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер радіолокаційного комплексу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер радіолокаційного комплексу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер радіолокаційного комплексу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер радіолокаційного комплексу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер радіолокаційного комплексу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер радіолокаційного комплексу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер радіолокаційного комплексу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер радіолокаційного комплексу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер радіолокаційного комплексу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер радіолокаційного комплексу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер радіолокаційного комплексу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер радіолокаційного комплексу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.