Інструкція для посади "Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - державну мову;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності управління;
      - практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - соціологію та психологію праці;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи діловодства;
      - правила роботи на комп'ютері;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу відділу (сектору).

2.2. Керує проведенням аналізу та контролю справ з питань, що належать до компетенції відділу.

2.3. Забезпечує правильне застосування пенсійного законодавства та чинних нормативних актів місцевими органами виконавчої влади, підвідомчими установами, підприємствами, організаціями при призначенні та перерахуванні пенсій та грошової допомоги.

2.4. Організовує роботу з виявлення непрацездатних громадян для своєчасного призначення пенсій та грошової допомоги.

2.5. Розробляє організаційно-методичні заходи, що спрямовані на підвищення культури обслуговування населення, удосконалення форм і методів контролю за правильністю призначення пенсій та допомог в районних (міських) управліннях (відділах) соціального захисту, підприємствах, установах, організаціях.

2.6. Готує оглядові і методичні листи щодо практики застосування пенсійного законодавства, підсумки з перевірок правильності призначення пенсій та грошової допомоги громадянам.

2.7. Відповідно до чинного законодавства України здійснює перевірку пенсійних справ громадян, які постраждали у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС, та осіб, які отримують тимчасову грошову допомогу на дітей в період розшуку їх батьків, що надійшли для контролю у відділ (сектор).

2.8. Організовує довідково-кодифікаційну роботу згідно із законодавством щодо пенсій та грошової допомоги у відділі (секторі).

2.9. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення.

2.10. Організовує контроль за своєчасним доведенням нормативних документів до підвідомчих установ.

2.11. Організовує розгляд матеріалів, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, підготовку у встановленому порядку відповідних пропозицій, висновків та відповідей.

2.12. Організовує збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної та статистичної інформації про обсяги пенсійних виплат та надання грошової допомоги на території області та подання їх керівництву головного управління пенсійного забезпечення.

2.13. Виїжджає у підвідомчі установи для вивчення стану справ на місцях, організації перевірок та надання їм практичної та методичної допомоги.

2.14. Бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативних актів з питань, що належать до компетенції відділу (сектору).

2.15. Забезпечує вивчення і систематизування нормативних матеріалів, що надійшли з органів вищого рівня, та застосування їх у підвідомчих установах.

2.16. Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань.

2.17. Організовує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів тощо, що стосуються організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги.

2.18. Складає плани роботи відділу (сектору) і забезпечує їх виконання.

2.19. Здійснює контроль за веденням у відділі (секторі) діловодства, зберіганням документів.

2.20. Вживає заходів щодо удосконалення організації роботи відділу (секторі), сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

2.21. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками з обумовленням їх взаємозамінності.

2.22. Розроблює положення про відділ (сектор).

2.23. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посади заступників керівника відділу.

2.24. Організовує підвищення кваліфікації працівників відділу (сектору).

2.25. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.