Інструкція для посади "Технічний керівник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технічний керівник" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності підприємства;
      - перспективи розвитку підприємства;
      - технологію виконання робіт і вимоги до якості їх проведення;
      - устаткування, що використовується і правила його технічної експлуатації;
      - порядок планування, проектування і фінансування робіт;
      - економіку та основи організації виробництва, праці та управління;
      - методи технічного нормування і господарського розрахунку;
      - діючі форми і системи оплати праці, морального і матеріального стимулювання;
      - облік і правила зберігання матеріалів;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технічний керівник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технічний керівник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технічний керівник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технічний керівник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає технічну політику і перспективи розвитку підприємства, забезпечуючи постійне підвищення рівня технічної оснащеності виробництва, скорочення затрат праці на виробництво продукції (надання послуг), поліпшення їх якості та ефективне використання виробничих фондів.

2.2. Керує розробленням виробничо-технічної частини проекту перспективного і поточного планів виробництва.

2.3. Розподіляє за об'єктами робіт механізми, устаткування, апаратуру, забезпечує їх правильну експлуатацію і ремонт.

2.4. Здійснює контроль за забезпеченням виробничих підрозділів послугами ремонтно-механічної і енергетичної служб підприємства, транспортом.

2.5. Організовує роботу щодо впровадження нової техніки і технології виробництва, наукової організації праці, а також заходів щодо механізації трудомістких процесів, використання резервів підвищення продуктивності праці і зниження вартості виконуваних робіт.

2.6. Бере участь у складанні заявок на матеріально-технічне забезпечення підприємства необхідним устаткуванням, запасними частинами, інструментом тощо.

2.7. Забезпечує впровадження заходів щодо удосконалення організації виробництва і праці, технічного переозброєння виробничих підрозділів, створення найбільш сприятливих умов роботи, підвищення культури виробництва, удосконалення технічного нормування і оплати праці робітників.

2.8. Бере участь у підборі і комплектації виробничих дільниць робітниками та технічними кадрами.

2.9. Організовує роботу в сфері технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, поширення передового досвіду, забезпечує навчання і підвищення кваліфікації кадрів.

2.10. Організовує складання і подання виробничої і оперативної звітності.

2.11. Контролює додержання технологічної дисципліни, правил технічної експлуатації устаткування і норм витрат матеріальних ресурсів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

2.12. Керує діяльністю технічних служб підприємства.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технічний керівник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технічний керівник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технічний керівник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технічний керівник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технічний керівник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технічний керівник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технічний керівник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технічний керівник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технічний керівник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технічний керівник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технічний керівник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технічний керівник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технічний керівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технічний керівник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технічний керівник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технічний керівник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.