Інструкція для посади "Прес-секретар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прес-секретар" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства;
      - нормативно-правові акти з питань масової інформації;
      - нормативно-методичні та інші керівні документи в галузі професійної діяльності;
      - основи ринкової економіки й підприємництва, ведення бізнесу;
      - основи маркетингу та менеджменту;
      - організаційну, виробничу й соціальну структуру, перспективи розвитку підприємства;
      - теорію і практику роботи з персоналом;
      - форми і методи ведення рекламних кампаній;
      - основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин;
      - основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення;
      - методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій і зв'язку, обчислювальної техніки;
      - основи законодавства про працю;
      - правила та норми з охорони праці;
      - одну або більше іноземних мов.

1.4. Прес-секретар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прес-секретар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прес-секретар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прес-секретар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює координацію системи взаємозв'язків і безпосередньо зв'язків керівника та підприємства з громадськістю відповідно до встановлених вимог і порядку, а також взаємовідносин керівника з представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами, клієнтами, розробляє відповідні заходи і плани розвитку таких взаємозв'язків.

2.2. Проводить інформаційні програми з метою інформування законодавців, засобів масової інформації та широкого загалу про плани, досягнення і принципи діяльності керівника та підприємства в цілому.

2.3. Організовує прес-конференції, зустрічі з робочими колективами, громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників підприємства.

2.4. Готує відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію, повідомлення.

2.5. Контролює матеріали засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із підприємства.

2.6. Доводить до відома всіх зацікавлених служб, сторонніх організацій та окремих осіб зміст протоколів і прийнятих рішень.

2.7. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами.

2.8. Надає засобам масової інформації матеріали про діяльність підприємства.

2.9. Проводить переговори щодо контактів з представниками газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій.

2.10. Бере участь у підготовці й випуску рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних і міжгалузевих зв'язків.

2.11. Забезпечує координацію зв'язків і безпосередньо здійснює зв'язок з періодичними виданнями (газетами, журналами).

2.12. Здійснює співробітництво з відповідними прес-службами інших підприємств.

2.13. Бере участь у підготовці доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівника підприємства.

2.14. Простежує процес одержання потрібної інформації, контролює повноту її надходження.

2.15. Допомагає керівникові підприємства у додержанні відповідних норм етикету та протоколу під час прийому службових осіб, відвідувачів та гостей.

2.16. У разі потреби супроводжує керівника підприємства під час його візитів, відряджень та поїздок, виконуючи завдання та обов'язки, що випливають з конкретних обставин.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прес-секретар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прес-секретар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прес-секретар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прес-секретар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прес-секретар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прес-секретар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прес-секретар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прес-секретар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прес-секретар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прес-секретар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прес-секретар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прес-секретар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прес-секретар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прес-секретар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прес-секретар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прес-секретар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.