Інструкція для посади "Майстер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - технічні характеристики і вимоги до продукції, яку випускає дільниця, технологію її виробництва;
      - устаткування дільниці і правила його технічної експлуатації;
      - методи виробничого планування;
      - порядок тарифікації робіт та робітників;
      - норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду;
      - чинні положення з оплати праці;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід управління виробництвом;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Майстер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне регулювання ходу виробництва на закріпленій дільниці роботи, контролює виконання змінно-добових завдань та графіків.

2.2. Забезпечує своєчасну підготовку виробництва, забезпечує дільницю всіма необхідними матеріалами, інструментом, пристроями, змінним обладнанням, технологічною документацією.

2.3. Контролює технологічний процес та веде облік роботи.

2.4. Координує роботу дільниці, своєчасно вживає необхідних заходів щодо усунення неполадок та зупинок обладнання, які виникають у процесі роботи.

2.5. Забезпечує своєчасну зупинку агрегатів, устаткування, механізмів на ремонт, дотримання встановлених графіків ремонту та тривалості ремонтних робіт.

2.6. Складає замовлення на отримання та виготовлення запасних частин, деталей, інструментів, необхідних для виконання дільницею виробничих завдань та забезпечує всі замовлення відповідною технічною документацією.

2.7. Контролює своєчасне виконання замовлень, здійснює приймання деталей та запасних частин, перевіряє їх відповідність встановленим розмірам, кресленням, технічним умовам.

2.8. Веде облік наявних запасних частин, деталей, контролює їх правильне складування та зберігання, вживає заходів щодо своєчасного поповнення аварійного запасу.

2.9. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, суміщення професій, організовує атестацію і раціоналізацію робочих місць.

2.10. Здійснює виробничий інструктаж робітників, проводить заходи щодо виконання правил з охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контролює їх дотримання.

2.11. Аналізує результати виробничої діяльності, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.12. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку творчої ініціативи, упровадженню раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

2.13. Забезпечує зберігання технічної документації та закріплених матеріальних цінностей.

2.14. Контролює додержання робітниками технологічної, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної та екологічної безпеки.

2.15. Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни.

2.16. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх іншим та суміжним професіям.

2.17. Веде виховну роботу в колективі.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.