Інструкція для посади "Начальник відділу з призначення та виплати пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з призначення та виплати пенсій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - законодавчі акти, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності місцевої державної адміністрації;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - порядок призначення та виплати пенсій;
      - порядок складання встановленої звітності;
      - соціологію та психологію праці;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - трудове та пенсійне законодавство;
      - державну мову;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу відділу.

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації державної політики у сфері пенсійного забезпечення на даній території та актів законодавства, що належать до компетенції відділу.

2.3. Керує проведенням аналізу та контролю справ з питань, що належать до компетенції відділу.

2.4. Забезпечує правильне та своєчасне призначення та виплату встановлених законодавством пенсій та грошової допомоги, оформлення пенсійних справ пенсіонерів та особові справи осіб, які отримують грошову допомогу, перевіряє правильність оформлення інших документів, що передбачені чинними правилами.

2.5. Організовує видавання пенсійних посвідчень, особових книжок багатодітним та одиноким матерям та посвідчень особам, що одержують щомісячну грошову допомогу.

2.6. Надає правову та методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у роботі з підготовки документів для призначення та виплати пенсій громадянам.

2.7. Бере участь у співпраці з місцевими органами виконавчої влади, керуючись чинним законодавством.

2.8. Організовує підготовку документів і вносить на розгляд виконкому районної (міської) ради пропозиції про призначення та виплату щомісячної грошової допомоги.

2.9. Вирішує питання про перерахунок пенсій та грошової допомоги відповідно до чинного законодавства.

2.10. Веде прийом громадян.

2.11. Розглядає звернення від фізичних та юридичних осіб стосовно питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує, згідно з установленим порядком, відповідні пропозиції, висновки, відповіді.

2.12. Веде роз'яснювальну роботу з пенсійного законодавства серед населення.

2.13. Надає практичну допомогу фахівцям свого відділу.

2.14. Здійснює контроль за призначенням і перерахунками пенсій, правильним застосуванням підприємствами законодавства щодо пільгового пенсійного забезпечення.

2.15. Організовує перевірку документів, що представлені підприємствами для призначення пенсій.

2.16. Організовує розгляд скарг і заяв громадян.

2.17. Аналізує незаконно чи несвоєчасно подані пенсійні справи.

2.18. Здійснює керівництво всією діяльністю відділу в межах наданих йому прав з використанням сучасних методів управління персоналом (вивчає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників).

2.19. Здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу.

2.20. Складає положення про відділ, яким керує.

2.21. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посаду заступників керівника відділу.

2.22. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності.

2.23. Розробляє річні, щоквартальні, перспективні плани роботи відділу.

2.24. Здійснює контроль за веденням у відділі діловодства, зберіганням документів.

2.25. Стежить за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з призначення та виплати пенсій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.