Інструкція для посади "Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра або спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний фахівець-аналітик". Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - стаж роботи за професією фахівця-аналітика II категорії не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольч. товарів;
      - правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних технологій при дослідженнях товарного ринку;
      - порядок проведення оптово-промислових ярмарків;
      - кон'юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування;
      - джерела інформації про торговельну кон'юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення;
      - методи прогнозування попиту на окремі групи товарів;
      - принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів;
      - тенденції розвитку моди;
      - чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення;
      - асортимент товарів, методи визначення їх якості та інш.;
      - основи сучасного маркетингу;
      - методи економічного та статистичного аналізу;
      - методи прогнозування економічних та соціальних процесів;
      - основи міжнародної статистики, державну статистичну звітність;
      - систему показників внутрішньо- та зовнішньоторговельного обороту;
      - основні принципи ціноутворення, які застосовуються у міжнародній торгівлі;
      - державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
      - методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності;
      - товарознавство;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів.

2.2. Вивчає та аналізує становище підприємства або товару на ринку.

2.3. Комплексно аналізує потреби споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, оцінює вплив соціальних та демографічних факторів на стан ринку.

2.4. Оцінює конкурентоспроможність товарів та послуг і розробляє пропозиції щодо підвищення її рівня та оптимізації товарного асортименту.

2.5. Вносить пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та послуг з урахуванням особливостей різних сегментів ринку.

2.6. Визначає споживчі, технічні, експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості товарів та їх відповідність нормативно-технічній документації, договорам, чинному законодавству та іншим вимогам.

2.7. Обирає методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем.

2.8. Аналізує та обгрунтовує цінову політику підприємства, розробляє рекомендації з рекламної політики, організації торговельних агентств, сприяння продажу товарів.

2.9. Дає оцінку за результатами проведення або участі підприємства в ярмарках.

2.10. Готує періодичні аналітичні огляди про товарні ринки та позицію підприємства на них.

2.11. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози щодо товарної політики підприємства.

2.12. Організує та планує діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту та пропозиції.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.