Інструкція для посади "Фахівець з управління активами", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з управління активами" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - фахівець з управління активами I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця з управління активами II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного свідоцтво фахівця з управління активами. Фахівець з управління активами II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця з управління активами - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з управління активами. Фахівець з управління активами: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з управління активами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та нормативно-правові акти України з питань фондового ринку, що стосуються професійної сфери діяльності;
      - нормативно-методичні документи, які регламентують діяльність з управління активами;
      - технологію та організацію роботи з управління активами;
      - мікроекономіку, макроекономіку, основи технічного аналізу цінних паперів, менеджменту, маркетингу, інформатики та комп'ютерної техніки;
      - основи професійної етики та соціальної психології;
      - організацію праці та управління, правила та норми охорони праці.

1.4. Фахівець з управління активами призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з управління активами підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з управління активами керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з управління активами під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Управляє активами інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.

2.2. Проводить аналіз активів фонду, в які планується здійснити інвестування.

2.3. Здійснює моніторинг зміни вартості інвестицій.

2.4. Проводить розрахунки ризиків під час здійснення інвестування.

2.5. Здійснює розрахунки інвестиційного портфеля (доходність, ризиковість).

2.6. Готує звіти щодо вартості чистих активів інституту спільного інвестування, активами яких компанія з управління активами здійснює управління, іншу звітність про результати діяльності порядку, встановленого чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку.

2.7. Організовує публікацію інформації про діяльність фонду в терміни, встановлені чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку.

2.8. Розробляє пропозиції щодо інвестиційної політики фонду, готує необхідні документи для укладання договорів із фізичними та юридичними особами.

2.9. Аналізує інформацію про надійність контрагентів, які беруть участь в інвестиційній діяльності.

2.10. Здійснює збирання, накопичення, оброблення, аналіз, оцінку інформації щодо особливостей та очікування змін стану фінансового ринку, консультує клієнтів із цих питань.

2.11. Бере участь в організації рекламної кампанії фонду відповідно до законодавства про рекламу.

2.12. Бере участь у розробленні та реєстрації регламенту інституту спільного інвестування, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування.

2.13. Організовує розміщення та вживає заходів щодо викупу розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування відповідно до регламенту та проспекту емісії.

2.14. Організовує залучення (у разі потреби та відповідно до регламенту, проспекту емісії) до процесу розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування торговців - агентів з розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

2.15. Готує проекти інформаційних повідомлень про випуск цінних паперів інституту спільного інвестування.

2.16. Забезпечує дотримання режиму конфіденційності щодо планування інвестиційної діяльності фонду.

2.17. За дорученням керівництва бере участь у роботі ліквідаційної комісії фонду у разі його ліквідації.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з управління активами має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з управління активами має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з управління активами має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з управління активами має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з управління активами має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з управління активами має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з управління активами має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з управління активами має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з управління активами має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з управління активами несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з управління активами несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з управління активами несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з управління активами несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з управління активами несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з управління активами несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з управління активами несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.