Інструкція для посади "Професіонал з депозитарної діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Професіонал з депозитарної діяльності" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний професіонал з депозитарної діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з депозитарної діяльності I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з депозитарної діяльності I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала з депозитарної діяльності II категорії - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з депозитарної діяльності II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з депозитарної діяльності - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з депозитарної діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та нормативно-правові акти України, що стосуються правового регулювання діяльності господарських товариств, випуску та обігу цінних паперів, правового регулювання інших учасників фондового ринку та правового статусу державних органів, банківського законодавства;
      - внутрішні документи депозитарної установи;
      - установчі документи емітентів, які обслуговуються, а також інших суб'єктів-депонентів;
      - біржовий та позабіржовий ринок цінних паперів;
      - структуру діяльності Національної депозитарної системи України: учасники, функції, сферу діяльності, основи діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, обіг цінних паперів, випущених у бездокументарній формі;
      - основи економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, маркетингу, інформатики та комп'ютерної техніки.

1.4. Професіонал з депозитарної діяльності призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Професіонал з депозитарної діяльності підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Професіонал з депозитарної діяльності керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Професіонал з депозитарної діяльності під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює переміщення, інкасування та транспортування цінних паперів, їх сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів.

2.2. Перевіряє цінні папери, їх сертифікати на автентичність.

2.3. Проводить інвентаризацію цінних паперів, їх сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів.

2.4. Здійснює операції відкриття та закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу їх зберігання; внесення змін до анкети рахунку.

2.5. Здійснює операції з ведення рахунків у цінних паперах; встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також змін режиму та місця зберігання (знаходження) депозитарних активів.

2.6. Здійснює операції з видачі витягів з рахунку у цінних паперах та операції депонентів (клієнтів) з рахунками у цінних паперах за запитами депонентів (клієнтів) та інших осіб; операції з передачі клієнтам (депонентам) інформації щодо операцій емітента (в тому числі надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо).

2.7. Здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів - відображення операцій на рахунках у цінних паперах емітента, викуп, дроблення, консолідацію, конвертацію, анулювання, погашення; операції, пов'язані зі зміною розміру статутного фонду акціонерного товариства; виплату емітентом доходів щодо випущених ним цінних паперів; операції, пов'язані з реорганізацією.

2.8. Забезпечує відкриття та ведення емісійних рахунків за бездокументарними цінними паперами, що розміщуються та викупаються емітентом; складання облікового реєстру рахунків власників цінних паперів; знерухомлення цінних паперів; переведення випуску цінних паперів, випущених в документарній формі, в бездокументарну; реєстрацію депозитарної установи як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів; обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів); впровадження, обслуговування та підтримку комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах.

2.9. Забезпечує документарне підтвердження облікових операцій, пов'язаних з обігом грошових коштів.

2.10. Здійснює переведення у документарну форму знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі.

2.11. Проводить видачу сертифікатів цінних паперів на підставі розпорядження про матеріалізацію від власника рахунку.

2.12. Веде журнал обліку внесення та вилучення із сховища депозитарної установи депозитарних активів та забезпечення зберігання цієї інформації.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Професіонал з депозитарної діяльності має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Професіонал з депозитарної діяльності має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Професіонал з депозитарної діяльності має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Професіонал з депозитарної діяльності має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Професіонал з депозитарної діяльності має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Професіонал з депозитарної діяльності має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Професіонал з депозитарної діяльності має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Професіонал з депозитарної діяльності має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Професіонал з депозитарної діяльності має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Професіонал з депозитарної діяльності несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Професіонал з депозитарної діяльності несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Професіонал з депозитарної діяльності несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Професіонал з депозитарної діяльності несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Професіонал з депозитарної діяльності несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Професіонал з депозитарної діяльності несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Професіонал з депозитарної діяльності несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.