Інструкція для посади "Фахівець з корпоративного управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з корпоративного управління" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - фахівець з корпоративного управління I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця з корпоративного управління II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Фахівець з корпоративного управління II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця з корпоративного управління - не менше 1 року. Фахівець з корпоративного управління: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності;
      - організаційно-економічні умови функціонування та регулювання ринку цінних паперів;
      - фінанси корпорації;
      - фінансовий менеджмент;
      - місце корпоративного управління в загальній системі управління підприємством;
      - фінансову політику корпорації;
      - концепцію ризику, доходу, ліквідності та контролю;
      - економічні засади діяльності органів, що здійснюють корпоративне управління підприємством;
      - функції, організацію та повноваження загальних зборів акціонерів, спостережної ради, правління, ревізійної комісії;
      - поняття і роль міжнародних стандартів корпоративного управління в підприємницькій діяльності;
      - характеристику та елементи моделей корпоративного управління;
      - управління фінансовими ресурсами;
      - дивідендну політику акціонерного товариства;
      - інформаційний менеджмент у системі корпоративного управління;
      - задачі, форми реорганізації акціонерних товариств;
      - визначення ефективності корпоративного управління, корпоративні рейтинги;
      - інвестиційну діяльність банків та необхідних фінансових установ;
      - способи диверсифікації під час формування портфеля цінних паперів;
      - методи оцінки вартості залучення капіталу.

1.4. Фахівець з корпоративного управління призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з корпоративного управління підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з корпоративного управління керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з корпоративного управління під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу з корпоративного управління, застосовуючи спеціальні методи та механізми.

2.2. Проводить аналіз системи корпоративного управління в акціонерному товаристві.

2.3. Формує та розробляє положення про органи управління акціонерного товариства згідно з їх повноваженнями та установчими документами.

2.4. Користується методами прийняття управлінських рішень у системі корпоративного управління, у тому числі реорганізації акціонерних товариств.

2.5. Здійснює збір, систематизацію та оброблення інформації щодо рівня корпоративного управління.

2.6. Проводить емісійні операції з метою збільшення власного капіталу шляхом випуску акцій та запозиченого капіталу шляхом випуску облігацій.

2.7. Аналізує структуру володіння акціями і види контролю за акціонерною власністю.

2.8. Здійснює підтримку обігу власних цінних паперів на вторинному ринку (викуп, конвертація, дроблення, консолідація).

2.9. Формує портфельну політику корпоративного клієнта та здійснює оцінку ефективності портфельного інвестування.

2.10. Формує вимоги до розкриття інформації в акціонерному товаристві.

2.11. Розробляє та застосовує критерії оцінки ефективності корпоративного управління на підприємстві.

2.12. Відбирає оптимальні методи, способи, форми акціонування підприємств.

2.13. Здійснює корпоративні операції в акціонерному товаристві.

2.14. Розробляє дивідендну політику корпоративного клієнта.

2.15. Здійснює аналіз грошових потоків за операціями із цінними паперами, інвестиційної привабливості підприємства, портфельного інвестування, реальних інвестиційних проектів.

2.16. Проводить маркетингове прогнозування діяльності акціонерного товариства на ринку цінних паперів, консультаційну діяльність на ринку цінних паперів.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з корпоративного управління має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з корпоративного управління має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з корпоративного управління має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з корпоративного управління має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з корпоративного управління має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з корпоративного управління має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з корпоративного управління має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з корпоративного управління має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з корпоративного управління має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з корпоративного управління несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з корпоративного управління несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з корпоративного управління несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з корпоративного управління несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з корпоративного управління несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з корпоративного управління несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з корпоративного управління несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.