Інструкція для посади "Майстер виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер виробництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативно-правові акти, методичні, та інші керівні матеріали, які регулюють порядок діяльності виробництва;
      - технологічні процеси і режими виробництва, технічні характеристики і вимоги до продукції, яка виробляється;
      - правила технічної експлуатації устаткування;
      - порядок тарифікації робіт та робітників;
      - норми і розцінки на роботи, чинні положення з оплати праці;
      - правила з охорони праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Майстер виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробництвом.

2.2. Забезпечує виконання планових завдань, ефективне використання виробничих потужностей, економне використання сировини, матеріалів і систематичне підвищення продуктивності праці.

2.3. Організовує і контролює додержання технологічних процесів, оперативно виявляє і усуває причини їх порушення.

2.4. Впроваджує ефективну організацію праці, механізацію і автоматизацію трудомістких процесів і ручних робіт.

2.5. Забезпечує повне завантаження і правильне використання устаткування, рівномірну і продуктивну роботу працівників.

2.6. Встановлює виробничі завдання бригадам та окремим робітникам.

2.7. Створює умови для виконання норм кожним робітником.

2.8. Проводить виробничий інструктаж робітників.

2.9. Вносить пропозиції щодо присвоєння та підвищення розрядів робітникам, бере участь у тарифікації робіт.

2.10. Перевіряє якість продукції, яка випускається, або послуг, які надаються.

2.11. Вживає заходів щодо запобігання браку і підвищення якості продукції (робіт).

2.12. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати на виробництві, забезпечує правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.13. Контролює додержання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці.

2.14. Розподіляє премії у встановленому порядку із фонду майстра передовикам виробництва.

2.15. Організовує роботу з підвищення рівня технічних знань, навчання іншим або суміжним професіям.

2.16. Веде виховну роботу в колективі.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.