Інструкція для посади "Майстер з ремонту устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з ремонту устаткування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - організацію ремонтної служби на підприємстві;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи устаткування і правила його технічної експлуатації;
      - технологію ремонтних робіт, технічні умови, інструкції з ремонту, монтажу та випробування устаткування;
      - методи техніко-економічного і виробничого планування;
      - господарський розрахунок;
      - порядок тарифікації робіт та робітників;
      - норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду;
      - чинні положення з оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Майстер з ремонту устаткування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з ремонту устаткування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з ремонту устаткування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з ремонту устаткування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації, міжремонтного обслуговування та планового ремонту устаткування.

2.2. Бере участь в розробленні оперативних планів роботи.

2.3. Встановлює згідно з планом виробничі завдання бригадам і окремим робітникам.

2.4. Організовує працю на дільниці, впроваджує передові системи і методи ремонту.

2.5. Забезпечує виконання планових завдань, максимальне використання виробничих потужностей і систематичне підвищення продуктивності праці робітників.

2.6. Створює умови для освоєння та виконання норм кожним робітником, проводить виробничий інструктаж робітників.

2.7. Вносить пропозиції про перегляд норм виробітку та розцінок.

2.8. Перевіряє якість ремонтних робіт, здійснює заходи щодо скорочення строків ремонтів і зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей і вузлів, запобігання браку та підвищення якості ремонту.

2.9. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.10. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.11. Контролює дотримання робітниками виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм з охорони праці.

2.12. Подає пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни.

2.13. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників.

2.14. Веде виховну роботу в колективі.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з ремонту устаткування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з ремонту устаткування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з ремонту устаткування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з ремонту устаткування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з ремонту устаткування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з ремонту устаткування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з ремонту устаткування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з ремонту устаткування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з ремонту устаткування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.