Інструкція для посади "Майстер виробничої лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер виробничої лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності виробничої лабораторії;
      - технологічні процеси і режими виробництва;
      - устаткування виробничої лабораторії, принципи його роботи і правила технічної експлуатації;
      - технічні умови, методики та інструкції з лабораторного контролю виробництва;
      - чинну систему державної атестації та сертифікації продукції;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід в сфері своєї діяльності;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Майстер виробничої лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер виробничої лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер виробничої лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер виробничої лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує проведення необхідних аналізів, механічних випробувань та інших досліджень з лабораторного контролю на відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції чинним стандартам, технічним умовам і вимогам екологічної безпеки.

2.2. Керує випробуванням нових та модифікованих зразків продукції, погодженням технічної документації на цю продукцію з метою забезпечення умов для ефективного контролю її якості, а також удосконаленням існуючих та впровадженням нових методів лабораторного контролю.

2.3. Бере участь у роботі з підготовки продукції до державної атестації та сертифікації.

2.4. Організовує нагляд за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання її на періодичну державну повірку.

2.5. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії, їх відповідності вимогам норм охорони праці.

2.6. Досліджує причини браку на виробництві, бере участь у розробленні пропозицій щодо його запобігання й усунення.

2.7. Аналізує результати діяльності виробничої лабораторії, контролює витрати фонду заробітної плати, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів.

2.8. Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни.

2.9. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників, веде виховну роботу в колективі.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер виробничої лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер виробничої лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер виробничої лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер виробничої лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер виробничої лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер виробничої лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер виробничої лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер виробничої лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер виробничої лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер виробничої лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер виробничої лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер виробничої лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер виробничої лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер виробничої лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер виробничої лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер виробничої лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.