Інструкція для посади "Товарознавець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Товарознавець" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний товарознавець: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Торгівля"; для магістра або спеціаліста - стаж роботи за професією товарознавця I категорії - не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний товарознавець". Товарознавець I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Торгівля"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією товарознавця II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Товарознавець II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за напрямом підготовки "Торгівля"; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією товарознавця не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Товарознавець: базова вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Торгівля"; без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування та реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
      - принципи сертифікації систем контролю якості товарів на підприємствах торгівлі;
      - правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я споживачів;
      - стандарти та технічні умови щодо якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та т.п., що не відповідають установленим нормам;
      - порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів;
      - порядок відбору у суб'єктів господарювання в сфері торгівлі зразків товарів, сировини та напівфабрикатів для перевірки їх якості;
      - положення про штрихове кодування товарів;
      - положення про порядок проведення регіональних оптово-промислових ярмарків;
      - методи вивчення попиту населення на товари;
      - сучасну моду та тенденції її змін;
      - основні властивості та якісні характеристики товарів;
      - порядок розрахунку потреби в товарних запасах;
      - порядок приймання товарів за кількістю та якістю;
      - умови транспортування окремих видів товарів;
      - загальні технічні вимоги до тари та пакувальних матеріалів;
      - методи визначення якості товарів;
      - порядок укладання договорів постачання товарів, пред'явлення претензій та позовів;
      - порядок обліку та проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;
      - застосування комп'ютерних технологій для обліку товарів;
      - основи економіки, організації праці, управління;
      - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників нижчої кваліфікації;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Товарознавець призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Товарознавець підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Товарознавець керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Товарознавець під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує раціональне товаропостачання торгових об'єктів, планує транзитне завезення товарів у роздрібну мережу, вивчає постачальників товарів і вибирає найбільш раціональні форми господарських та комерційних зв'язків з ними.

2.2. Організує вивчення попиту населення на товари та аналізує його динаміку.

2.3. Веде облік товарних фондів та контролює виконання постачальниками договірних зобов'язань.

2.4. Готує необхідні документи для пред'явлення претензій до постачальників за порушення або недотримання умов договорів.

2.5. Визначає з урахуванням характеру товару спосіб, за яким здійснюється контроль його якості: за стандартами, за технічними умовами, за специфікацією, за зразками, попереднім оглядом, описанням, вмістом окремих речовин у товарах, за натуральною вагою або за показниками виходу готової продукції.

2.6. Розробляє пропозиції щодо укладання довгострокових договорів постачання з продавцями товарів за умови надання ними системи цінових знижок.

2.7. Розробляє пропозиції щодо формування асортиментної політики торговельного підприємства, вивчає структуру товарних запасів і вживає заходів щодо прискорення обороту товарів, скорочення товарних втрат.

2.8. Вивчає причини створення наднормативних товарних запасів та "неліквідів", сприяє їх реалізації.

2.9. Бере участь у роботі ярмарків-продажів товарів, вишукує товарні ресурси та укладає договори на їх постачання.

2.10. Контролює додержання вимог щодо збереження якості товарів (додержання принципів товарного сусідства, санітарних правил, норм складування і вимог протипожежного захисту) та торгівлі ними.

2.11. Перевіряє наявність товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, сертифіката відповідності державній системі сертифікації та відповідність якості товарів чинним стандартам та технічним вимогам, у разі потреби організує проведення лабораторних аналізів.

2.12. Бере участь у впровадженні сучасних технологій автоматизованої ідентифікації товарів, послуг, постачальників, транспорту, рекламних носіїв на основі штрихового кодування в системах автоматизованого товарно-грошового обігу.

2.13. Перевіряє наявність маркованих штрихових кодів на прийнятих до реалізації товарах, у разі їх відсутності - маркує внутрішніми штриховими кодами.

2.14. Контролює своєчасне відвантаження зворотної тари.

2.15. За відповідних обставин веде пошук вантажів, що не поступили.

2.16. Здійснює оперативний облік підсумків реалізації товарів.

2.17. Складає кон'юнктурні огляди та звітність щодо поставляння та реалізації товарів за встановленими формами.

2.18. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Товарознавець має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Товарознавець має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Товарознавець має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Товарознавець має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Товарознавець має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Товарознавець має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Товарознавець має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Товарознавець має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Товарознавець має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Товарознавець несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Товарознавець несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Товарознавець несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Товарознавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Товарознавець несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Товарознавець несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Товарознавець несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Товарознавець продовольчих товарів: забезпечує збереження товарами їх якості та товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації; контролює додержання вимог щодо показників якості продовольчих товарів, методів аналізу, упаковки, маркування, транспортування, приймання; організує виносну та виїзну торгівлю, забезпечує одержання дозволу санітарно-епідеміологічного нагляду та умови додержання температурного режиму зберігання товарів.

5.2. Товарознавець непродовольчих товарів: контролює підготовку товарів до продажу (перевірка цілісності упаковки, розпакування, перевірка наявності маркувальних даних, інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантійних талонів, комплектності виробів, перевірка роботи в дії тощо), режим зберігання товарів (температура, вологість, освітлення, терміни) відповідно до вимог інструкцій і нормативних документів; у разі одержання від покупця письмової заяви про втрату якості товару під час його гарантійного терміну, відправляє товар на експертизу за рахунок підприємства.

5.3. Товарознавець з комісійної торгівлі непродовольчими товарами: приймає на комісію від громадян нові непродовольчі товари і такі, що були у вжитку, вироби кооперативів, малих підприємств та громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, конфісковане, безгосподарне майно і таке, що перейшло у спадщину державі від організацій; визначає якість товарів, їх відповідність санітарним вимогам; на основі ринкового попиту визначає ціни на товари за домовленістю з комісіонером; укладає договір, що регулює відносини сторін; знижує ціни на нереалізовані у визначені терміни товари.

5.4. Товарознавець роз'їзний: здійснює постійний особистий зв'язок оптового підприємства з роздрібною торговельною мережею та постачальниками товарів; перевіряє наявність в роздрібних торгових одиницях товарів в асортименті, передбаченому договором або специфікацією між оптовим підприємством і роздрібним торговцем; приймає від керівників роздрібних торговельних підприємств замовлення на товари, контролює виконання замовлень за строками завезення, кількістю і асортиментом, організує підсортування товарів для роздрібної мережі; слідкує за безперебійною наявністю товарів у продажу; аналізує матеріали роздрібних торгових підприємств з вивчення ними попиту покупців і кон'юнктури ринку; надає практичну допомогу роздрібним торговим підприємствам в реалізації залишків товарів, пропонує їх іншим торговим підприємствам шляхом пошуку та передавання відповідної інформації і реклами, участі у виставках-продажах товарів; пропагує та сприяє впровадженню в торгівлю нових товарів.