Інструкція для посади "Художник-оформлювач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Художник-оформлювач" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний художник-оформлювач: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Мистецтво" (спеціальності "Дизайн", "Образотворче мистецтво"); для магістра або спеціаліста - стаж роботи за професією художника-оформлювача I категорії менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії "провідний художник-оформлювач". Художник-оформлювач I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Мистецтво" (спеціальності "Дизайн", "Образотворче мистецтво"), для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією художника-оформлювача II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Художник-оформлювач II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за напрямом підготовки "Мистецтво" (спеціальності "Дизайн", "Образотворче мистецтво"). Стаж роботи за професією художника-оформлювача: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією художника-оформлювача не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Художник-оформлювач: базова вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Мистецтво" (спеціальності "Дизайн", "Образотворче мистецтво"); без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, керівні і нормативно-методичні матеріали з художнього конструювання і правової охорони промислових зразків;
      - перспективу розвитку підприємства;
      - технічну естетику та ергономіку;
      - методи художнього конструювання і художньо-графічних робіт;
      - вимоги до функціонального об'ємно-просторового вирішення та архітектурно-художньої виразності інтер'єрів магазинів, закладів харчування та інш.;
      - планувальну композицію функціональних приміщень магазинів та закладів харчування;
      - принципи поєднання сучасної архітектури зі стилізованими мотивами народного будівництва або декоративно-прикладного мистецтва;
      - сучасні засоби архітектурно-художньої виразності та їх застосування у розкритті внутрішнього простору приміщень;
      - прийоми природного та штучного освітлення приміщень;
      - схеми розміщення обладнання з урахуванням методів обслуговування споживачів та принципів організації їх руху в торговельних приміщеннях;
      - технічні характеристики і властивості матеріалів, які застосовуються в розроблюваних художньо-конструкторських проектах;
      - методи проведення технічних та економічних розрахунків з художнього проектування;
      - основи стандартизації і патентознавства;
      - порядок оформлення заявок на промислові зразки, товарні знаки, інші об'єкти інтелектуальної власності;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід з художнього проектування;
      - основи організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Художник-оформлювач призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Художник-оформлювач підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Художник-оформлювач керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Художник-оформлювач під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє художньо-конструкторські та художньо-технологічні проекти з раціонального використання площі магазину (закладу харчування), дизайну інтер'єру його приміщень, художньої виразності організації внутрішнього простору.

2.2. Проводить роботу з впровадження на підприємстві виробничої естетики для сприяння підвищенню результативності праці та її ефективності.

2.3. Використовує вітринні засклення торговельних залів магазинів, обідніх залів закладів харчування, розміщених з фасаду, для створення іміджу та забезпечення образного упізнання підприємства.

2.4. Надає методичну допомогу при оснащенні виробничих, торговельних, службових, підсобних та побутових приміщень торгово-технологічним обладнанням, меблями, торговим інвентарем з урахуванням антропологічних характеристик людини, вимог ергономіки та можливостей засобів наочної інформації та реклами.

2.5. Розробляє рекомендації щодо вибору робочого одягу з урахуванням специфіки та характеру праці.

2.6. Здійснює пошук найбільш раціональних варіантів рішень функціональної організації підприємства з позиції об'ємно-просторового і графічного проектування, композиційних рішень його розміщення, використання художньо-оздоблювальних матеріалів і деталей зовнішнього оформлення будівлі.

2.7. Розробляє рекламні проекти, готує необхідну технічну документацію, бере участь у підготовці пояснювальних записок для їх розгляду та захисту.

2.8. Готує дані для розрахунків економічного обгрунтування запропонованих проектів та бере участь в їх реалізації.

2.9. Розробляє ескізи товарних знаків та знаків обслуговування у вигляді словесних, зображувальних та інших позначень або їх комбінацій.

2.10. Подає заявку на попередню та остаточну експертизи підготовлених проектів знаків для наступної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

2.11. Бере участь у роботі, яка пов'язана з проектуванням форм супровідних документів на товари, їх пакування, споживчої та транспортної тари.

2.12. Розробляє проекти озеленення та благоустрою території підприємства з урахуванням її зонування та архітектурно-художнього оформлення фасадів будівель.

2.13. Керує художньо-оздоблювальними роботами на підприємстві та роботами з виготовляння плакатів, рекламних листівок, каталогів, проспектів, об'яв у газетах та журналах з інформацією про діяльність торговельного підприємства (закладу харчування).

2.14. Веде картотеку впроваджених проектів, зразків художньо-оздоблювальних матеріалів.

2.15. Бере участь у підборі працівників для виконання комплексу художньо-оздоблювальних робіт, забезпечує їх розміщення, закріплення за видами робіт та використання.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Художник-оформлювач має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Художник-оформлювач має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Художник-оформлювач має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Художник-оформлювач має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Художник-оформлювач має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Художник-оформлювач має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Художник-оформлювач має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Художник-оформлювач має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Художник-оформлювач має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Художник-оформлювач несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Художник-оформлювач несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Художник-оформлювач несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Художник-оформлювач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Художник-оформлювач несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Художник-оформлювач несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Художник-оформлювач несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.