Інструкція для посади "Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали з технологій гірничих робіт на розрізі;
      - технічні характеристики гірничошахтового обладнання і правила його експлуатації;
      - положення щодо оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу щодо створення безпечних і здорових умов праці на розрізі; петрографічний і хімічний аналіз порід гірничих виробок з метою визначення вмісту в них вільного двоокису кремнію; відбір та аналіз проб запиленості повітря; навчання робітників методам боротьби з пилом; вивчення і впровадження передового досвіду та прогресивних методів праці; розвиток раціоналізації та винахідництва; своєчасне забезпечення дільниці необхідним обладнанням, матеріалами, запасними частинами.

2.2. Забезпечує: справний стан і ефективне використання вентиляційних установок, приладів і апаратури; контроль за станом шляхів ходіння та освітленості робочих місць; розроблення і виконання заходів протипожежного захисту розрізу; проведення вступного інструктажу з охорони праці новоприбулим на підприємство працівникам; дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці; витрати асигнувань на охорону праці.

2.3. Розробляє перспективні та річні плани комплексної боротьби з пилом на дільницях і на розрізах в цілому.

2.4. Бере участь: у розгляді перспективних та річних планів розвитку гірничих робіт; у розробленні планів ліквідації аварій; у роботі комісій з дослідження причин аварій і нещасних випадків; у розгляді винаходів і раціоналізаторських пропозицій з питань вентиляції та правил безпеки; у складанні паспортів норм і розцінок за видами робіт; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці.

2.5. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток.

2.6. Контролює: якість виконаних робіт; експлуатацію приладів і обладнання в режимах, які відповідають заводським вимогам; витрати фонду оплати праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.

2.7. Подає пропозиції про заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, правил безпеки.

2.8. Веде встановлену документацію та забезпечує її своєчасне подання.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці на розрізі несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.