Інструкція для посади "Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів та підприємств вищого рівня, що стосуються діяльності відділу;
      - перспективи розвитку виробництва та основи технології;
      - структуру апарату управління, виробничі, функціональні зв'язки між підприємствами, виробничими одиницями та організаціями;
      - методи планування, обліку й аналізу кількісних і якісних показників роботи підприємств, нормування та оплати праці;
      - принципи і організацію господарського розрахунку;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує проведення комплексного аналізу за всіма техніко-економічними показниками роботи і результатами фінансової діяльності підприємств і організацій.

2.2. Здійснює: методичне керівництво аналітичною роботою на підприємствах, в організаціях та виробничих підрозділах.

2.3. Аналізує: формування та витрачання коштів фондів споживання; виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, збільшення прибутку, рентабельності та фондовіддачі; трудомісткість робіт з оброблення інформації, інші техніко-економічні показники і готує пропозиції щодо перспектив економічного розвитку виробництва.

2.4. Бере участь: у роботі балансових та інших комісій з розгляду результатів роботи виробничих підрозділів, підприємств та організацій; у затвердженні бухгалтерських звітів і балансів виробничих підрозділів, підприємств та організацій; у розробленні заходів щодо посилення режиму економії; у підготовці пояснювальної записки до річного звіту з фінансово-господарської діяльності; у підготовці до затвердження цін (тарифів) на продукцію, що випускається (роботи, послуги); у розробленні пропозицій з питань удосконалення структури дирекції з економіки; у розробленні та затвердженні положення про виплату винагород за результатами роботи за рік; у перевірці виробничо-господарської діяльності виробничих підрозділів, підприємств і організацій; у впровадженні передового досвіду економічної роботи.

2.5. Контролює: стан аналітичної роботи у виробничих підрозділах, на підприємствах і організаціях; виконання заходів щодо вдосконалення ефективності виробництва; діяльність з удосконалення внутрішньогосподарського розрахунку у виробничих підрозділах, на підприємствах та організаціях; ведення та своєчасне подання встановленої звітності.

2.6. Керує працівниками відділу.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.