Інструкція для посади "Начальник сектору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник сектору" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей;
      - основи організації праці та управління;
      - організацію роботи відділу;
      - види та форми звітності;
      - принципи та методи оцінки ефективної діяльності відділу та закладу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник сектору призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник сектору підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник сектору керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник сектору під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов’язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу.

2.2. Формує та погоджує посадові інструкції особового складу сектору.

2.3. Складає поточні та спеціальні плани роботи сектору, організовує та контролює їх виконання.

2.4. Забезпечує ефективне виконання завдань щодо участі у реалізації завдань державної політики у сфері охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей у межах наданих повноважень.

2.5. Несе персональну відповідальність за результати роботи особового складу сектору, виконавську та службову дисципліну, дотримання режиму секретності та законності у службовій діяльності.

2.6. Бере участь в аналізі виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору.

2.7. Організовує підготовку відповідних висновків з цієї роботи за напрямом діяльності сектору у межах наданих повноважень і компетенції, подає їх керівництву на розгляд.

2.8. Регулює роботу з ефективної взаємодії сектору з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами під час вирішення питань діяльності, що належать до напрямів роботи сектору.

2.9. Аналізує стан об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей за напрямом діяльності сектору, вносить пропозиції керівництву щодо її вдосконалення.

2.10. За дорученням керівництва розглядає особисто або організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом сектору звернень громадян, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій тощо з питань, що належать до компетенції сектору, вносить керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду.

2.11. Вирішує в межах своєї компетенції питання щодо призначення та переміщення особового складу сектору, визначає резерв для навчання.

2.12. Забезпечує повноту, достовірність і своєчасність подання до керівних органів статистичних даних та інших відомостей про стан об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей за напрямом роботи сектору.

2.13. Забезпечує високий рівень фізичної, вогневої та службової підготовки особового складу.

2.14. Аналізує стан виконавської дисципліни за напрямом діяльності сектору, вживає заходів для її зміцнення.

2.15. Здійснює контроль за веденням діловодства у секторі, організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

2.16. Контролює дотримання особовим складом сектору законності та правомірності дій під час виконання службових обов’язків.

2.17. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього службових завдань.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник сектору має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник сектору має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник сектору має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник сектору має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник сектору має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник сектору має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник сектору має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник сектору має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник сектору має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник сектору несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник сектору несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник сектору несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник сектору несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник сектору несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник сектору несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник сектору несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, покладених на особовий склад сектору; брати участь в організації та проведенні нарад, семінарів з питань, що належать до компетенції сектору; вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи сектору.