Інструкція для посади "Спеціаліст – бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Спеціаліст – бухгалтер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють правовідносини у фінансово-господарській сфері діяльності управління, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали органів державного управління, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку та складання звітності;
      - практику застосування нормативно-правових актів;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - організацію документообігу на ділянках бухгалтерського обліку;
      - методи економічного аналізу фінансово-господарської діяльності;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Спеціаліст – бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Спеціаліст – бухгалтер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Спеціаліст – бухгалтер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Спеціаліст – бухгалтер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності у фінансовому підрозділі управління.

2.2. Здійснює банківські операції, пов’язані з обігом коштів та матеріальних цінностей, нарахуванням коштів на фінансування капітальних вкладень, оплату праці, інших виплат.

2.3. Бере участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності управління, ревізій господарської діяльності, інвентаризацій грошових коштів, матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань; розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів; формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки.

2.4. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації.

2.5. Вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, що використовується при обробленні даних.

2.6. Контролює зберігання бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку та передає до архіву.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Спеціаліст – бухгалтер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Спеціаліст – бухгалтер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Спеціаліст – бухгалтер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Спеціаліст – бухгалтер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Спеціаліст – бухгалтер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Спеціаліст – бухгалтер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Спеціаліст – бухгалтер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Спеціаліст – бухгалтер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Спеціаліст – бухгалтер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати за дорученням керівництва необхідні матеріали, пояснення, інформацію для виконання своїх службових обов’язків; вносити пропозиції керівництву щодо притягнення особового складу управління до відповідальності за незабезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, щодо вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю.